ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: КРУМ КОСТОВ ГЕРАСИМОВ
Месторабота: Технически университет - Варна
Длъжност (звание): Гост-преподавател, висше училище
Научна степен: Доктор на науките,
Факултет: Електротехнически факултет
Катедра: Електроенергетика
Кабинет(и): 330 НУК
Служебен тел.: 385702
E-mail1:
Месторождение: с. Благово, обл. Монтана
Web страница: http://ee.tu-varna.bg


Съдържание:
Проекти (24)
Публикации (122)
Интереси (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Обучение на специалистите от ЦДУ и ТДУ на тема „Съвременни методи за анализ и управление на преходните процеси в ЕЕС в среда MATLAB"
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №2 Подобряване регулирането на честотата в ЕЕС на Турция за синхронна работа с UCTE
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №3 Еквивалентно представяне на ветроенергиен парк “Свети никола” със синхронни генератори за целите на изчисляване на режимите на къси съединения
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №4 Факултетна лаборатория „Интелигентни електрически мрежи”
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Варна

Име на проект: №5 Изследване и анализ на проблема за увеличаване на заплащаната реактивна ел. енергия на ТРЛК Върбица, появил се след преместване на точката на търговско измерване на енергията на обекта и ...
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №6 Разширяване на възможностите на програмата за изчисляване на параметрите на автоматичните регулатори на възбуждане и системните стабилизатори – NASAVR
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №7 Разширение-нови производствени сгради в УПИ III-"Декаба", кв.14, 26-ти МР, гр. Варна
Година: 2004
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №8 Изследване режимите на работа на мрежа 110 kV, собственост на "Мини Марица изток" ЕАД и захранващите я генератори в условията на компенсиране на реактивните мощности
Година: 2001
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №9 Разработка на научна методика и програмно осигуряване за определяне на целесъобразните настройки на системите за АРВ, включително и на PSS, в електрическите централи на Р.България
Година: 2001
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №10 Инсталация за смилане на въглища и петролен кокс в завод "Вулкан"
Година: 2001
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №11 Проект на трансформаторна подстанция 20/6/0,4 kV за аварийно водоснабдяване от язовир "Цонево" за гр. Варна и общини от Варненска област
Година: 2001
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №12 Изчисляване на земни съединения в кабелната разпределителна мрежа средно напрежение на п/ст "Шумен-1" и консултация по методиката за изчислениятa
Година: 2000
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №13 Изследване на условията за автоматично резервиране захранването на подстанция 223
Година: 1999
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №14 Анализ на разходите за електрическа енергия на ТУ-Варна и внедряване на технически меро-приятия за намаляването им
Година: 1998
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №15 Измерване и оценка съпротивлението на заземителите и на контурите "фаза-защитен провод-ник" на ТУ-Варна
Година: 1997
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №16 Временна схема за захранване на консуматори “Летищен радар”, “Къндишън Главна зала”, “Главна командна зала” и “Котелно” от електрическата мрежа 20 kV и дизел-генератор C 1250
Година: 1997
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №17 Изготвяне на експертна оценка за състоянието и допустими режими на дизел-генератор C 1250
Година: 1997
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №18 Определяне на пренапреженията и токовете на земно съединение в подстанции “Старо Оряхо-во” и “Долен Чифлик”
Година: 1996
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №19 Изследване на мрежи средно напрежение в НЕК-АД, клон "Електроснабдяване", гр.Добрич
Година: 1995
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №20 Програма за проектиране на механичната част на въздушни електропроводи за 20 kV
Година: 1995
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №21 Прогнозиране и планиране загубите на електрическа енергия в разпределителните мрежи ниско напрежение
Година: 1990
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №22 Изследване на колебателната статична устойчивост на старата и новата част на АЕЦ "Козлодуй
Година: 1989
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №23 Вероятностни граници на изчислените технологични разходи на електрическа енергия в разпре-делителните мрежи средно напрежение при използуване на различна информация
Година: 1988
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна

Име на проект: №24 Създаване и изследване на технико-икономически моде¬ли за електрически мрежи средно и ни-ско напрежение
Година: 1988
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна


Публикации
Публикация: №1 Герасимов, К. Изчисляване на преходните процеси в ЕЕС, чрез многостъпков интеграционен метод. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1975
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ-Варна
Изд.год.: 1975
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №2 Герасимов, К., В. Велчев. Програма за определяне на потокоразпределението в сложно затворена мрежа с няколко нива на напрежението. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1975
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ-Варна
Изд.год.: 1975
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №3 Герасимов, К., В. Велчев, Ж. Господинов. Метод за ускорено решаване на системата уравнения на възловите напрежения. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1975
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ-Варна
Изд.год.: 1975
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №4 Герасимов, К., С. Д. Стоилов. Система матрични уравнения на преходните процеси в ЕЕС. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1978
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ-Варна
Изд.год.: 1978
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №5 Нотов, П., К. Герасимов. Определяне на параметрите на настройка, на регулаторите на възбуждането на синхронните генератори според условията на колебателна статична устойчивост. сп. Енергетика, С, 1980, кн.4.
Издателство: сп. Енергетика
Изд.год.: 1980
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Иванов, Т. С., К. К. Герасимов. Относно една възможност за намиране на функционални съотношения между характеристиките на диелектрикоферомагнитен масив. Научна сесия на ВНВВУ “Г. Бенковски”, Д. Метрополия, 1980
Издателство: Научна сесия на ВНВВУ “Г. Бенковски”, Д. Метрополия
Изд.год.: 1980
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №7 Тахрилов, Т. П., К. К. Герасимов. Един алгоритъм за числено решаване на процесите в параметричен източник на ток. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1981
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ-Варна
Изд.год.: 1981
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 Илиев, А., С. Контров, К. Герасимов, М. Панайотов. Възможност за изследване на електронагревателни елементи фолиев тип с конфигурация, съставена от паралелни елементи, съединени шахматно помежду си, чрез ЦЕИМ. Научна сесия на ВМЕИ “В. И. Ленин-София, 1981
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ “В. И. Ленин" - София
Изд.год.: 1981
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №9 Герасимов, К., П. Нотов. Предавателна функция на високочестотна възбудителна система на мощните турбогенератори за целите на настройката й по условията за колебателна статическа устойчивост на електроенергийната система. Научна сесия на ВМЕИ "Ленин&q
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ “В. И. Ленин" - София
Изд.год.: 1981
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №10 Герасимов, К., П. Нотов. Честотно еквивалентиране на електро-енергийната система при изследване на статическата й устойчивост. Научна сесия на ВМЕИ "Ленин", София, 1981
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ “В. И. Ленин" - София
Изд.год.: 1981
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №11 Герасимов, К. Изчисляване на някои преходни характеристики на електроенергийната система при малки смущения. Научна сесия на ВМЕИ - Варна, 1981
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1981
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №12 Герасимов, К., П. Нотов. Определяне на честотната характеристика на сложна електроенергийна система при изследване на системата на възбуждане на един от генераторите й. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1981
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1981
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №13 Герасимов, К., М. Николов, Б.Монев. Предавателни функции на проста електроенергийна система за управляващото въздействие ΔUf и тяхното използуване за изследване на статическата й устойчивост. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1981
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1981
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №14 Нотов, П., К. Герасимов. Определяне на честотната характеристика на сложна електроенергийна система при изследване на системата на възбуждане на синхронните генератори. Известия на ВМЕИ "Ленин", Електротехника, том 36, 1981, кн.5
Издателство: Известия на ВМЕИ "Ленин", Електротехника, том 36
Изд.год.: 1981
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №15 Монев, Б. М., К. К. Герасимов. Алгоритъм и програма за изчисляване във фазни координати на свободните електромагнитни и преходни процеси в ЕЕС. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1983
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1983
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №16 Герасимов, К. К., К. Д. Герасимова, Б. М. Монев. Математичен модел на електроенергийната система за изчисляване във фазни координати на свободните електромагнитни и преходни процеси. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1983
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1983
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №17 Герасимов, К. К. Приложение на ЕИМ в учебния процес със студентите от специалност “Електроенергетика”, Методичен семинар на електротехническия факултет при ВМЕИ – Варна, май 1983
Издателство: Методичен семинар на електротехническия факултет при ВМЕИ – Варна
Изд.год.: 1983
Вид: Друга

Публикация: №18 Георгиев, С. А., К. К. Герасимов, Д. Г. Тасев. Пусков орган на система за аварийна телесигнализация. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1983
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1983
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №19 Нотов, П. П., К. К. Герасимов. Изследване на статичната устойчивост на електроенергийната система за целите на настройката на автоматичните регулатори на възбуждането на синхронните агрегати. II Национална конференция “Енерго 83”, Варна 1983
Издателство: II Национална научно-техническа конференция с международно участие “Енерго 83”
Изд.год.: 1983
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 Герасимов, К. К., П. П. Нотов. Изчисляване на някой честотни характеристики на електроенергийната система за смущаващи въздействия, внасяни от товара й. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1983
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1983
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №21 Герасимов, К. Честотен метод за изследване на колебателната статична устойчивост на електроенергийна система. Дисертационен труд за придобиване на научна степен доктор на науките. ВМЕИ-Ленин, София 1983
Издателство: ВМЕИ-Ленин, София
Изд.год.: 1983
Вид: Дисертация

Публикация: №22 Керчев, И. К. Герасимов. Изследване на въздушни електропроводи с оглед на икономически целесъобразната им реконструкция. Национална научно-техническа конференция “Актуални икономически проблеми в енергетиката”, Варна, май 1984
Издателство: Национална научно-техническа конференция “Актуални икономически проблеми в енергетиката”, Варна
Изд.год.: 1984
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №23 Керчев, И., К. Герасимов. Изчисляване на установени режими на електрическите мрежи с приложение на ЦЕИМ. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1984
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1984
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №24 Нотов, П. П., К. К. Герасимов. Честотен метод исследования колебательной статической устойчивости электроэнергетической системы. Всесъюзно научнотехническо совещания “Вопросы устойчивости и надеждности энергосистем СССР”, Ташкент, 1984
Издателство: Всесъюзно научнотехническо совещания “Вопросы устойчивости и надеждности энергосистем СССР”, Ташкент
Изд.год.: 1984
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 Герасимов, К. К. Изчисляване на честотните характеристики на възбудителните намотки на паралелно работещите синхронни генератори в електроенергийната система. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1984
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1984
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №26 Герасимов, К. К. Изчисляване на режима на електроенергийната система при сложни видове повреди с използване на фазни координати. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1984
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1984
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №27 Герасимов, К. К. Математично описание във фазни координати на силовите елементи на електроенергийната система за изчисляване на квазиустановени режими при сложни видове повреди. Младежки научно-технически симпозиум, Варна, 1984
Издателство: Младежки научно-технически симпозиум, Варна
Изд.год.: 1984
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №28 Герасимов, К. К. Изчисляване на преходните процеси в R-C вериги само с възлови капацитети с помощта на ЦЕИМ. Младежки научно-технически симпозиум, Варна, 1984
Издателство: Младежки научно-технически симпозиум, Варна
Изд.год.: 1984
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №29 Герасимов, К. К., К. Т. Дейчева. Изчисляване на квазиустановени режими на електроенергийната система при метални трифазни къси съединения с помощта на ЦЕИМ. Младежки научно-технически симпозиум, Варна, 1984
Издателство: Младежки научно-технически симпозиум, Варна
Изд.год.: 1984
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №30 Герасимов, К. К., П. П. Нотов. Определяне на моментните стойности на токовете и напреженията при бързи преходни процеси в електрическите мрежи. Национално научно-техническо съвещание “Развитие на преносните електрически мрежи”, Варна, октомври 1984
Издателство: Национално научно-техническо съвещание “Развитие на преносните електрически мрежи”, Варна
Изд.год.: 1984
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №31 Герасимов, К. К. Формиране във фазни координати на математическото описание на преходните процеси в силовите електропреносни елементи на електроенергийната система, чрез използване на метода на неявното интегриране. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1984
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1984
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №32 Герасимов, К. К. Приложение на неявното интегриране при изчисляване на свободните електромагнитни и преходни процеси в електроенергийната система, предизвикани от метални трифазни къси съединения. Научна сесия на ВМЕИ-Варна, 1984
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1984
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №33 Герасимов, К. К., К. Д. Герасимова. Приложение на неявното интегриране за изчисляване на квазиустановени режими на електроенергийната система. Младежки научно-технически симпозиум, Варна, 1985
Издателство: Младежки научно-технически симпозиум, Варна
Изд.год.: 1985
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №34 Тасев, К. В., К. К. Герасимов, Д. М. Гичев. Оптимизиране на параметрите на кабелни електрически разпределителни мрежи, предназначени за нови жилищни райони, III национална научно-техническа конференция "ЕЛЕНЕРГО' 88", Варна, 1988
Издателство: III национална научно-техническа конференция "ЕЛЕНЕРГО' 88", Варна
Изд.год.: 1988
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №35 Герасимов, К., К. Тасев, Г. Георгиев. Математически модел на електроенергийната система с отчитане на моментните стойности на режимните и параметри. III научно-техническа конференция с международно участие "ЕЛЕНЕРГО’88", Варна, 1988
Издателство: III национална научно-техническа конференция "ЕЛЕНЕРГО' 88", Варна
Изд.год.: 1988
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №36 Георгиев, Г. М., К. Герасимов. Представяне на синхронния генератор с постоянни проводимости в модела на електроенергийната система за изчисляване на преходни процеси чрез моментните стойности на режимните параметри във фазни координати. "ВМЕИ – Ленин
Издателство: Научна сесия на "ВМЕИ – Ленин '89", София
Изд.год.: 1989
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №37 Георгиев, Г. М., К. Герасимов. Математическо описание на силов автотрансформатор с отчитане моментните стойности на режимните му параметри във фазни координати. сп. "Техническа мисъл", 1, 1991
Издателство: сп. "Техническа мисъл"
Изд.год.: 1991
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 Кьосев, Й. К., К. Герасимов, С. Андреев. Компютърно имитиране на аварийни ситуации в електрически мрежи 110 kV. Форум "Енергийни проблеми на България с международно участие", 1993 г., Варна
Издателство: Форум "Енергийни проблеми на България с международно участие"
Изд.год.: 1993
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №39 Каменов, Й. Л., К. Герасимов. Честотно еквивалентиране на електроенергийната система спрямо шините на АЕЦ "Козлодуй". Научна сесия, ВМЕИ - Варна, 1993, сборник доклади, с. 243
Издателство: Научна сесия на ВМЕИ - Варна
Изд.год.: 1993
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №40 Каменов, Й., K. Герасимов. Относно избора на настройките на автоматичното регулиране на възбуждането на генератори тип ТВВ-1000-4 от гледна точка на статичната устойчивост на електроенергийната система. ”Енергиен форум ‘93”,Варна, VI, 1993, том II, с. 49
Издателство: ”Енергиен форум ‘93” с международно участие, Варна
Изд.год.: 1993
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Каменов, Й., K. Герасимов. Методика за изследване на статичната устойчивост на електроенергийната система с отчитане на преходните процеси в електрическата мрежа.”Енергиен форум ‘93” с международно участие, Варна, VI, 1993, том II
Издателство: ”Енергиен форум ‘93” с международно участие, Варна
Изд.год.: 1993
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Тасев, К. В., Й. Каменов, К. Герасимов. Диалогова система за проектиране на въздушни електропроводни линии за средно напрежение. "Енергиен форум '93" с международно участие, Варна, VI. 1993, резюмета, с. 25
Издателство: ”Енергиен форум ‘93” с международно участие, Варна
Изд.год.: 1993
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Герасимов, К. К., К. Тасев, С. Ханджиев, Й. Каменов, Ц. Кавръков. Компютърна програма за оптимално проектиране на въздушни електропроводи 20 kV. сп. “Енергетика”, кн.3, 1994, с. 16-18
Издателство: сп. “Енергетика”, кн.3
Изд.год.: 1994
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Герасимов, K., Й. Л. Каменов. Определяне на режимите на ЕЕС с минимален запас по апериодична статична устойчивост. Енергетика, бр. 3, 1994, с.7-11
Издателство: Енергетика, бр. 3
Изд.год.: 1994
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Герасимов, К., Й. Каменов. A - описание на електроенергийната система за целите на изследване на статичната й устойчивост. "Енергиен форум '95" с международно участие, Варна, VI. 1995, сборник доклади, с. 9-10
Издателство: "Енергиен форум '95" с международно участие, Варна
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Герасимов, К. К., И. Цеков, Й. Каменов, С. Андреев. Изчисляване на земни съединения в разпределителните мрежи и оценка ефективността на релейните защити. "Енергиен форум '96" с международно участие, Варна, VI. 1996, сборник доклади - том II
Издателство: "Енергиен форум '96" с международно участие, Варна
Изд.год.: 1996
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Герасимов, К. К., Й. Каменов, С. Андреев. Анализ на преходни процеси в разпределителни мрежи за средно напрежение. "Механика на машините", №18, 1997, Варна, ISSN 0861 9727, сборник доклади, серия “Енергетика и компютърни технологии”, кн. 2, с.12
Издателство: "Механика на машините", №18, сборник доклади, серия “Енергетика и компютърни технологии”
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 Герасимов, К. К., Й.Каменов, Ю. Рангелов. Моделиране на електрическите мрежи за ниско напрежение във фазни координати за изчисляване на несиметрични установени режими. "Юбилейна научна сесия на ТУ-Варна '97", Варна, X.1997, сборник доклади
Издателство: "Юбилейна научна сесия на ТУ-Варна '97", Варна
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №49 Каменов, Й. Л., К. Герасимов, К. Тасев, Ц. Кавръков. Нова версия на компютърната програма за оптимално проектиране на въздушни електропроводи 20 kV. "Енергиен форум '97" с международно участие, Варна, VI. 1997, сборник доклади - том II, с.
Издателство: "Енергиен форум '97" с международно участие, Варна, VI. 1997, сборник доклади - том I
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Герасимов, К. К., Й. Каменов. Анализ на колебателната статична устойчивост на генератори 7 и 8 в ТЕЦ “Марица-изток 2” при слаба връзка с електроенергийната система. "Енергиен форум '97" с международно участие, Варна, VI.1997,сборник доклади
Издателство: "Енергиен форум '97" с международно участие, Варна, VI. 1997, сборник доклади - том I
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 Герасимов, К., Й. Каменов. Нелинейно описание на високочестотна възбудителна система от тип ВГТ 2700 500 А и регулатор тип ЭПА 325 В. "Енергиен форум '98" с международно участие, Варна, VI. 1998, сборник доклади - том II, с. 100-103
Издателство: "Енергиен форум '98" с международно участие, Варна
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Герасимов, К. К., Б. Лечева, Й. Каменов. Математическо описание на мрежови трансформатор в четириосна координатна система. "Енергиен форум '98" с международно участие, Варна, VI. 1998, сборник доклади - том II, с. 96-99
Издателство: "Енергиен форум '98" с международно участие, Варна
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Герасимов, К. К., А. Врангов, Й. Каменов. Имитационен модел на енергиен възел с мощни синхронни двигатели. "Енергиен форум '99" с международно участие, Варна, VI. 1999, сборник доклади - том II, с. 159-162
Издателство: "Енергиен форум '99" с международно участие, Варна
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Герасимов, К. К., Б. Лечева, Й. Каменов. Нива на токовете на късо съединение в разпределителните мрежи за ниско напрежение и оценка на действието на автоматичните прекъсвачи при късо съединение. "Енергиен форум '99", сборник доклади - том I
Издателство: "Енергиен форум '99" с международно участие, Варна
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 Герасимов, К., Й. Каменов, Б. Стоянова. Изчисляване на изходен установен режим на електроенергийната система за целите на анализите на устойчивостта й. "Енергиен форум '99" с международно участие, Варна, VI. 1999, сборник доклади - том II,
Издателство: "Енергиен форум '99" с международно участие, Варна
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №56 Каменов, Й., К. Герасимов, А. Врангов. Приложение на неявното интегриране за пряка оценка на статичната устойчивост на електроенергийната система. "Енергиен форум '99" с международно участие, Варна, VI. 1999, сборник доклади - том II, с. 11
Издателство: "Енергиен форум '99" с международно участие, Варна
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Генов, Д., К. Герасимов, М. Тодорова, Ю. Рангелов. Идентификация на процесите в електроенергийните системи. "Енергиен форум 2000" с международно участие, Варна, XI. 2000, сборник доклади - том II, с. 208-211
Издателство: "Енергиен форум 2000" с международно участие, Варна
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Герасимов, К., Й. Каменов, Ю. Рангелов. Относно избора на настройките на регулаторите на напрежение тип UNITROL F и системните стабилизатори PSS 2A при въвеждането им в електроенергийната система на Р. България. "Енергиен форум 2000", том II, с.
Издателство: "Енергиен форум 2000" с международно участие, Варна
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №59 Лечева, Б. М., К. Герасимов, Й. Каменов. Изследване на установени режими в електрически мрежи средно напрежение с отчитане на схемната несиметрия на елементите. "Енергиен форум 2000" с международно участие, Варна, 2000, сборник доклади-том II,с.
Издателство: "Енергиен форум 2000" с международно участие, Варна
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Врангов, А. М., К. Герасимов, Й. Каменов. Автоматично включване на резервата за осигуряване на непрекъсната работа на мощни синхронни двигатели. "Енергиен форум 2000" с международно участие, Варна, IХ. 2000, сборник доклади - том II, с.145-148
Издателство: "Енергиен форум 2000" с международно участие, Варна
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Врангов, А. М., К. Герасимов, Й. Каменов. Осигуряване на устойчива работа на непрекъсваеми технологични системи с отговорни синхронни агрегати при смущения. Месец на науката – Варна, 2001, Съюз на учените в България, Сборник доклади, с.18-20
Издателство: Месец на науката – Варна, 2001, Съюз на учените в България, Сборник доклади
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №62 Врангов, А. М., К. Герасимов, Й. Каменов. Функционален алгоритъм за автоматично резервиране на захранването в енергийни възли с мощни синхронни двигатели. Енергетика, бр.5-6, 2001, c. 35-41
Издателство: Енергетика, бр.5-6
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №63 Врангов, А. М., К. Герасимов, Й. Каменов. Схемни изменения на автоматично включване на резервата в енергийни възли с мощни синхронни двигатели. "Енергиен форум 2001" с международно участие, Варна, VI. 2001, сборник доклади - том II, с.219-222
Издателство: "Енергиен форум 2001" с международно участие, Варна
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Герасимов, К., Ю.Рангелов, Й. Каменов. Понижаване на реда на математичното описание на електроенергийната система при изследване на статичната й устойчивост. "Енергиен форум 2001" с международно участие, Варна, VI. 2001, сборник доклади - том II
Издателство: "Енергиен форум 2001" с международно участие, Варна
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Rangelov, Y., К. Gerasimov. Modeling of synchronous generators for analysis of stability for small disturbance, MEET’2002, Varna, Bulgaria, 6-11 October 2002, pp.71-74
Издателство: MEET’2002, Varna
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Gerasimov, K., Ch. Ivanov. Defining of critical modes of the electric power systems with respect to the small signal stability, MEET’2002, Varna, Bulgaria, 6-11 October 2002, pp.47-52
Издателство: MEET’2002, Varna
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Rangelov, Y., K. Gerasimov. Modeling of synchronous generator "TВВ-1000-4" excitation system for analysis of stability for small disturbance. МЕЕТ/MARIND 2002, Varna, Х.2002, Vol. IV, pp. 67-70
Издателство: МЕЕТ/MARIND 2002, Vol. IV, Varna
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Врангов, А. М., К. Герасимов, Й. Каменов, Ю. Рангелов. Изследване на установени режими в разпределителни мрежи собственост на един потребител във връзка с компенсиране на реактивните товари. Годишна научна сесия, ТУ-Варна, 2003, ISSN 1311-896X, с.46-54
Издателство: Годишна научна сесия с международно участие, ТУ-Варна
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Каменов, Й. Л., К. Герасимов, А. Врангов, Ю. Рангелов. Изследване на електромагнитни преходни процеси в електрически мрежи с кондензаторно компенсирани реактивни товари. Годишна научна сесия с международно участие, ТУ-Варна, 2003, ISSN 1311-896X, с.38-45
Издателство: Годишна научна сесия с международно участие, ТУ-Варна
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №70 Герасимов, К. К., Ю. Рангелов, Й. Каменов, А. Врангов. Математичен модел на реконструираната система за АРВ в ТЕЦ “Бобов Дол”. Годишна научна сесия с международно участие, ТУ-Варна, 2003, ISSN 1311-896X, с.32-37
Издателство: Годишна научна сесия с международно участие, ТУ-Варна
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 Vrangov, A. M., K. Gerasimov, Y. Kamenov. Modeling of a complex user with of powerful synchronous motors while commuting electric power supply. Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. II, Number 1, 2003, pp. 29-32
Издателство: Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. II, Number 1
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №72 Gerasimov, K., Y. Kamenov, Y. Rangelov. Defining of An initially set mode of the electric power system for the purposes of analyzing its stability. Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. II, Number 1, 2003, pp. 15-17
Издателство: Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. II, Number 1
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №73 Rangelov, Y., K. Gerasimov, Y. Kamenov. An approach concerning the choice of adjustment of the UNITROL F voltage regulators and the PSS 2A system stabilizers in view of their introduction into the power system of Republic of Bulgaria. Acta Universitatis
Издателство: Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. II, №1
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №74 Kamenov, Y. L., K. Gerasimov, A. Vrangov. Simulation model of line-to-ground short circuits in power distribution networks of medium voltage. Acta Universitatis Pontica Euxinus, Konstanca, Romania, Vol. II, Number 1, 2003, pp. 18-22
Издателство: Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. II, Number 1
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №75 Vrangov, A., Y. Kamenov, K. Gerasimov. Realization of robust performance of synchronous engines in uninterruptible technology systems. XIII International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies “SIELA 2003”,Plovdiv,Proceedings Vol.II.,p.199-2
Издателство: XIII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies “SIELA 2003”, Plovdiv, Bulg
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №76 Врангов, А. М., К. К. Герасимов, Й. Л. Каменов. Влияние на несинхронното възстановяване на напрежението върху топлинното състояние на синхронни двигатели. “Електротехника и електроника Е+Е”, брой 11-12, 2004, с.51-55
Издателство: “Електротехника и електроника Е+Е”, брой 11-12
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №77 Иванов, Ч., К. Герасимов, Ю.Рангелов. Определяне на параметрите на системните стабилизатори с цел постигане на зададена фазова компенсация. сп. Енергетика, бр. 8, 2004, c. 30-34
Издателство: сп. Енергетика, бр. 8
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №78 Georgiev, St., K. K. Gerasimov, M. Е. Mehmed-Hamza, A. B. Filipov. Effectiveness of line-to-ground protection against one-phase failures in power networks of average voltage. Acta Universitatis Pontica Euxinus,Constanta,Romania,Vol.III,№1,2004,p,117-120
Издателство: Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol.III, №1
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №79 Василева, М., К. Герасимов, А. Филипов. Оценка эфективности защиты от атмосферных перенапряжений секционирующих устройств устанавленные във воздушных линиях – 20 kV, Международная научно-техническая конференция Венгрия, Будапешт, 17-18.11.2005
Издателство: Международная научно-техническая конференция Венгрия, Будапешт, 17-18.11.2005
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №80 Герасимов,К.,Й.Каменов,К.Тасев,М.Мехмед-Хамза. Расчет мoментных значений тока и напрежения при замыкания для целей релейной защиты “Международная научно-техническая конференция “Перенапрежения и надеждность эксплуатации электрооборудования–Вып.4”,Будапешт
Издателство: “Международная научно-техническая конференция “Перенапрежения и надеждность эксплуатации электрообор
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №81 Герасимов, К. К., Ю. Е. Рангелов, Й. Л. Каменов, А. М. Врангов. Еквивалентно описание на възбудителната намотка на синхронен агрегат. сп. “Електротехника и електроника”, № 7-8, 2005.,с. 64-69
Издателство: сп. “Електротехника и електроника”, № 7-8
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №82 Vasileva, М. P., K. K. Gerasimov, M. J. Yordanova, A study of the function of surge protective devices for networks TN, Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. IV, №1, 2005, pp. 99-102
Издателство: Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. IV, №1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №83 Врангов, А. М., К. Герасимов. Методика за определяне на допустимостта на самопускането на синхронни двигатели. Известия на ТУ-Сливен, бр. 1, 2005, с. 22-26
Издателство: Известия на ТУ-Сливен, бр. 1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №84 Герасимов, К. К., М. Василева. Математичен модел на електроенергийната система във фазни координати с отчитане на моментните стойности на режимните параметри. Известия на ТУ-Сливен, бр. 1,2005, с. 11-16
Издателство: Известия на ТУ-Сливен, бр. 1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №85 Gerasimov, K. K., A. M. Vrangov, J. E. Rangelov, Y. L. Kamenov. Electromechanical oscillations of a turbine unit with its shaft torsion taken into account. MEEMI 2005, Varna, Bulgaria, Vol.1, pp.206-213
Издателство: MEEMI 2005, Varna, Bulgaria, Vol.1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №86 Gerasimov, K. K., Y. L. Kamenov, Y. E. Rangelov. General Evaluation of the Action of Controlling Devices in the Electric Energy System. MEEMI 2005, Varna, Bulgaria, pp. 186-190
Издателство: MEEMI 2005, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №87 Gerasimov, K. K., Y. L. Kamenov, M. P. Vasileva, J. E. Rangelov. Approximation of In-Out Links of the Linearized Dynamic Description of the Electric Energy System for the Purposes of Selecting the Settings of System Stabilizers,MEEMI 2005,Varna,pp.180-185
Издателство: MEEMI 2005, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №88 Ivanov, Ch., K. Gerasimov, B. Pavlov, Y. Rangelov. Prony Analysis and its Application in Studies of Inter-Area Oscillations in the Former Second UCTE Synchronous Zone. ELMA 2005, Sofia 15-16 September 2005, vol. 1, pp. 72-75
Издателство: ELMA 2005, Sofia 15-16 September 2005, vol. 1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №89 Ivanov, Ch., O. Samuelsson, K. Gerasimov. Selection of PSS Gain Based on Impedance Matching. ELMA 2005, Sofia 15-16 September 2005, vol. 1, pp. 76-80
Издателство: ELMA 2005, Sofia 15-16 September 2005, vol. 1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №90 Герасимов, K., Ч. Иванов, Ю. Рангелов. Прилагане на модалния анализ за определяне на подходящите места за инсталиране на системни стабилизатори в електроенергийната система. сп. Енергетика, бр. 5,2005, с. 7-14
Издателство: сп. Енергетика, бр. 5
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №91 Gerasimov, K., Y. Kamenov, А. Vrangov. Application of the modal analysis in separating the movements of the power system into fast and slow. Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. IV, №1, 2005, pp. 94-99
Издателство: Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. IV, №1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №92 Gerasimov, K., Y. Rangelov, А. Vrangov, Y. Kamenov. Usage of singular numbers in evaluation of the control of synchronous generators in the power system. Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. IV, №1, 2005, pp. 90-94
Издателство: Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. IV, №1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №93 Герасимов, K. Метод за определяне на настройките на системните стабилизатори PSS2A в електроенергийната система. ”Енергиен форум 2005” с международно участие, Варна, VI, 2005, сборник доклади - том II, с. 172-176
Издателство: ”Енергиен форум 2005” с международно участие, Варна, VI, 2005, сборник доклади - том II
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №94 Герасимов, K., Ч. Иванов, Ю. Рангелов. Ускорено оценяване на степента на статична устойчивост на големи електроенергийни обединения. ”Енергиен форум 2005” с международно участие, Варна,VI, 2005, сборник доклади - том II, с. 61-65
Издателство: ”Енергиен форум 2005” с международно участие, Варна,VI, 2005, сборник доклади - том II
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №95 Герасимов, K., Й. Каменов, M. Василева. Определяне на електропроводите в електроенергийната система със слабо демпфирани колебания на мощността. ”Енергиен форум 2005” с международно участие, Варна,VI, 2005, сборник доклади - том II, с.46-50
Издателство: ”Енергиен форум 2005” с международно участие, Варна,VI, 2005, сборник доклади - том II
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №96 Gerasimov, K., Y. Rangelov, Ch. Ivanov, Y. Kamenov. MATLAB Based Software for AVR and PSS Tuning. Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. II, №2, 2005, pp. 145-150
Издателство: Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. II, №2
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №97 Gerasimov, K., Y. Kamenov, M. Vasileva. Accelerated integration of the linearized mathematical description of the electric energy system. Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. IV, №1, 2005, pp. 151-155
Издателство: Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. IV, №1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №98 Mehmed-Hamza, M. Е., K. K. Gerasimov, St. A. Geogiev, A. B. Filipov. Оn the adjustment of earth protections in power networks of average voltage. Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. IV, №1, 2005, pp. 76-79
Издателство: Acta Universitatis Pontica Euxinus, Constanta, Romania, Vol. IV, №1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://www.univ-ovidius.ro/imim/acta.htm

Публикация: №99 Герасимов, К. Определяне на целесъобразната фазова компенсация на системните стабилизатори PSS 2A в електроенергийната система чрез експериментални данни. Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Издателство: Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №100 Герасимов, К. Представяне на неопределеностите в линеаризирания математичен модел на електроенергийната система. Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Издателство: Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №101 Герасимов, К., А. Врангов. Математично описание на двунамотъчен трансформатор във фазни координати. Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Издателство: Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №102 Герасимов, К., А. Врангов, Г. Георгиев. Математичен модел на силов автотрансформатор с отчитане на моментните стойности на режимните параметри. Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Издателство: Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №103 Герасимов, К., Ю. Рангелов, А. Врангов. Математичен модел на измервателен орган на АРВ на синхронен генератор с отчитане моментните стойности на режимните параметри. Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Издателство: Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №104 Герасимов, К., Й. Каменов, Ю. Рангелов, А. Врангов. Програма за изчисляване на сложни повреди в електроенергийната система. Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Издателство: Научно-практическа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, България
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №105 Мехмед-Хамза, М., А. Филипов, К. Герасимов, Ст. Андреев. Компютърна програма за настройка на релейни защити в електрически мрежи средно напрежение. ”Енергиен форум 2006” с международно участие, Варна,VI, 2006, сборник доклади - том II, с. 136 – 139
Издателство: ”Енергиен форум 2006” с международно участие, Варна,VI, 2006, сборник доклади - том II
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №106 Василева, M. P., K. K. Герасимов. Компютърна програма за избор на металоксидни вентилни отводи, ”Енергиен форум 2006” с международно участие, Варна, VI, 2006, сборник доклади - том II, с. 119-121
Издателство: ”Енергиен форум 2006” с международно участие, Варна, VI, 2006, сборник доклади - том II
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №107 Герасимов, K. K, M.П. Василева, Изчисляване на преходни режими в измервателни токови трансформатори,”Енергиен форум 2006” с международно участие, Варна, VI, 2006, сборник доклади - том II, с. 126-129
Издателство: ”Енергиен форум 2006” с международно участие, Варна, VI, 2006, сборник доклади - том II
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №108 Герасимов, K. K., M. П. Василева, Й. Л. Каменов. Изчисляване на преходни режими в измервателни трансформатори на напрежение. ”Енергиен форум 2006” с международно участие, Варна, VI, 2006, сборник доклади - том II, с. 130-135
Издателство: ”Енергиен форум 2006” с международно участие, Варна, VI, 2006, сборник доклади - том II
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №109 Герасимов, К. Математическо описание на електромеханичните движения в електроенергийната система и алгоритми за изследване на устойчивостта им при малки смущения. Дисертационен труд за придобиване на научна степен доктор на науките. ТУ-Варна, 2006
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Дисертация
Абстракт: Дисертационен труд за придобиване на научна степен доктор на науките.

Публикация: №110 Герасимов, К. К., А. Врангов, Й. Каменов, К. Герасимов. Влияние на системния стабилизатор PSS-2A върху робастната устойчивост на електроенергийната система. Годишник на Технически университет - Варна, 2007 г., 88 – 93 стр
Издателство: Годишник на Технически университет - Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №111 Нотов, П., Кр. Герасимов. Стандартни IEEE модели на възбудителни системи на синхронни генератори. сп. Енергетика - 8', 2007 год., 34 – 44 стр.
Издателство: сп. Енергетика - 8'
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №112 Герасимов, Кр., П. Петков. Приложение на м-анализа за оценка на робастната устойчивост на електроенергийната система. сп. Енергетика 1-2', 2007 год., 18 – 27 стр
Издателство: сп. Енергетика 1-2'
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №113 Врангов, А. М., Й. Каменов, К. Герасимов. Относно дискусията за заплащане на отдадената реактивна енергия от потребителите в разпределител. "Енергиен форум '2007" с международно участие, сборник доклади - том II, Варна, 13 – 16 юни 2007 г.,
Издателство: "Енергиен форум '2007" с международно участие, сборник доклади - том II, Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №114 Врангов, А. М., К. Герасимов, Ю. Рангелов, Й. Каменов. Определяне на резонансните честоти на механичните колебания в електроенергийната система. "Енергиен форум '2007" с международно участие, сборник доклади - том II, Варна, 13 – 16 юни 200
Издателство: "Енергиен форум '2007" с международно участие, сборник доклади - том II, Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №115 Герасимов, Кр. Определяне на целесъобразната фазова компенсация на системните стабилизатори PSS 2A в електроенергийната система чрез експериментални данни. Научно-практическа конференция "Електроенергетика 2007", сп. Енергетика - 4', 2007 г
Издателство: Научно-практическа конференция "Електроенергетика 2007", сп. Енергетика - 4'
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №116 Герасимов, Кр., Ю. Рангелов, К. Герасимов. Оценка на нискочестотните електромеханични колебания в електроенергийната система чрез сингулярните числа на математичното й описание. Международна научно-техническа конференция - Електроенергетика 2010, ТУ-Варна
Издателство: Международна научно-техническа конференция - Електроенергетика 2010, ТУ-Варна
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Използва се линеаризиран математичен модел на електромеханичните движения на ЕЕС. Показана е възможността за обобщена оценка на качеството нискочестотните електромеханични колебания в електроенергийната система с използването на сингулярните числа на предавателните матрици на математичното й описание. Приложени са резултати, както за модел на голямо електроенергийно обединение, така и за модел на отделен синхронен агрегат, свързан с електроенергийната система.
Web: http://ee-conference.tu-varna.bg/

Публикация: №117 Герасимов, Кр., Ю. Рангелов, К. Герасимов. Относно възможността за анализ на електромеханичните колебания в електроенергийните системи чрез едномашинен модел. Международна научно-техническа конференция - Електроенергетика 2010, ТУ-Варна, България, с. 7-15
Издателство: Международна научно-техническа конференция - Електроенергетика 2010, ТУ-Варна, България
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: В доклада се доказва несъстоятелността на анализа на електромеханични колебания в реална многомашинна електроенергийна система (ЕЕС) чрез еднома-шинен модел. Представени са резултати от едно изследване на тестова обединена ЕЕС състояща се от две ЕЕС, едната от които е двузонална. Сравнени са резулта-тите от моделирането на многомашинната ЕЕС със едномашинен модел за случаите на два от генераторите от двете зони на една от системите.
Web: http://ee-conference.tu-varna.bg/

Публикация: №118 Rangelov, Y., K. Gerasimov, Y. Kamenov, Kr. Gerasimov. Influence of the Settings of PSS2A and 2B Input Filters over the Damping of Low-frequency Power Oscillations. ICEST 2011, Nis, Serbia, Volume 3, pp.977-980, ISBN: 978-86-6125-033-0
Издателство: Proc.of ICEST 2011, Nis, Serbia, Volume 3
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: In the electric power system of Bulgaria power system stabilizer type PSS2A and 2B are most common. They were installed during the preparation period for connection with the European electric power system. Usually the settings of these stabilizers refer to the gain and time constants of the phase shift block. This paper proves that the settings of the input filters can influence the damping of local and mostly of inter-area oscillations, which is a real problem after the actual connection of the power systems. An algorithm for calculation of these settings is proposed and results for single-machine and multimachine sample system are discussed.
Web: http://icestconf.org/

Публикация: №119 Рангелов, Ю., Н. Николаев, К. Герасимов, Кр. Герасимов, Анализ на потреблението на електрическа енергия в Технически Университет - Варна от консуматори в режим на готовност, Годишник на ТУ–Варна, 2011, ISSN: 1311-896X
Издателство: Годишник на ТУ–Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В статията се анализира проблема с консумацията на електроенергия в режим на готовност на различни устройства, използвани в ежедневната работа на преподаватели и студенти в Технически Университет - Варна. Представени са резултати от електрически измервания, обобщени резултати за целия университет и препоръки за намаляване на разходите за електроенергия.
Web: http://www.zone4science.com//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=35

Публикация: №120 Герасимов, Кр., К. Герасимов, Н. Николаев. Методика и компютърна програма за изчисляване във фазни координати на несиметричните установени режими в електроразпределителните мрежи. Годишник на ТУ–Варна, 2011, ISSN: 1311-896X
Издателство: Годишник на ТУ–Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В статията се привежда методичната основа на разработената от авторите компютърна програма в програмна среда MATLAB за изчисляване на режимите на разпределителните мрежи, отчитаща всички техни особености. С програмата могат да се изчисляват както нормални режими, така и аварийни режими с еднократни или многократни повреди.
Web: http://www.zone4science.com//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=35

Публикация: №121 Николаев, Н., Кр. Герасимов, Ю. Рангелов, Изчисляване на токовете на къси съединения от ветрогенератори за нуждите на релейната защита, Годишник на ТУ-Варна, 2011, ISSN: 1311-896X
Издателство: Годишник на ТУ-Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Целта на статията е да се сравнят резултатите от класическите изчислителни алгоритми, основани на квазиустановени модели, с резултатите от цифровите алгоритми на съвременните релейни защити за токове от ветроагрегати тип DFIG. На тази основа да се прецени годността на съществуващите програми за настройка на релейните защити, основани на ефективната стойност на свръхпреходния ток.
Web: http://www.zone4science.com//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=35

Публикация: №122 Gerasimov, Kr., Y. Rangelov, K.Gerasimov, Y. Kamenov, Methodology for tuning PSS2A system stabilizers, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems (IJRIS), ISSN (Online): 1755-0564 , ISSN (Print): 1755-0556, InderScience Publishers
Издателство: International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems (IJRIS), InderScience Publishers
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: In the electric power system (EPS) of Bulgaria the most widespread are the system stabilizers type PSS2A (421.5 IEEE Standard, 2005). Most of them were installed during the period of preparation for parallel operation with the European EPS. In general, tuning the stabilizers apply to setting its gain and phase-shifting block time constants. In this paper is proposed a methodology for calculation of optimal PSS2A settings. The methodology differs from the other well-known in that it includes also setting the input and torsional filters and that the optimality criterion is based on Hinf -norm as a generalized assessment of the quality of transient processes in the whole EPS. It is also shown that the input filter settings can influence the damping of local and at most of low-frequency inter-area oscillations in EPS – a problem which became current after the start of the parallel operation. Results for single- and multi-machine systems are presented.
Web: http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijris


Интереси
Интерес: Компютърно моделиране и изследване на режимите и устойчивостта на електроенергийните системи