ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: МАРИНЕЛА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
Месторабота: Технически университет - Варна
Длъжност (звание): Декан
Научна степен: Доктор (научно-образователна),
Факултет: Електротехнически факултет
Катедра: Електроенергетика
Кабинет(и): 206Е,804Е
Служебен тел.: 383-648
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: с. П.Сеновец, Обл. В.Търново
Постоянен aдрес: гр. Варна


Съдържание:
Публикации (79)
Интереси (7)


Публикации
Публикация: №1 Контров, С., М. Йорданова, М. Маринова. Влияние на геометричните параметри на фолиеви нагреватели върху тяхното топлинно натоварване, сп. Електропромишленост и приборостроене, бр.7, 1990 г., с.16-18.
Издателство: сп. Електропромишленост и приборостроене
Изд.год.: 1990
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Панайотов, М. Г. , М. Й. Йорданова. Относно влиянието на технологията на изработване на нагревателя върху електротоплинните характеристики на електросъпротивителни пещи в установен режим.V-та научна конференция с международно участие ",Варна, 1991
Издателство: V-та научна конференция с международно участие "Научният продуктпроблеми и перспективи"
Изд.год.: 1991
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №3 Панайотов, М. Г., М. Й. Йорданова. Изследване температурното поле на камерна електросъпротивителна пещ. сп.Техническа мисъл,бр.2,1992, с. 39- 43.
Издателство: сп.Техническа мисъл
Изд.год.: 1991
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Йорданова, М.Й.,М.Г.Панайотов. Относно влиянието на конструктивните елементи върху топлинните характеристики на среднотемпературна електросъпротивителна пещ. сп.Енергетика,бр.5-6,1992г, с. 33- 35.
Издателство: сп.Енергетика
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Йорданова, М.Й.,М.Г.Панайотов. Температурни режими на електросъпротивителни пещи при намален разход на електроенергия. сп.Енергетика,бр.3,1994г, с. 41- 43.
Издателство: сп.Енергетика
Изд.год.: 1994
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Панайотов, М.Г,,М.Й.Йорданова. Расчет температурного поля камерной электропечи сопротивления сп.Промьiшленная энергетика.бр.4,1994г, с. 47- 49.
Издателство: сп.Промьiшленная энергетика.бр.4,1994г, с. 47- 49.
Изд.год.: 1994
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №7 Контров , С. И. ,М. Й. Йорданова, М. Г.Панайотов. Пректиране на елeктросъпротивителни пещи с повишени технико-икономически показатели. ЮНС -1995 г., ВВВУ”Г. Бенковски”, гр. Д. Митрополия, Научно- тематичен сборник,том 2, с. 310 -319
Издателство: ЮНС -1995 г., ВВВУ”Г. Бенковски”, гр. Д. Митрополия, Научно- тематичен сборник
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 Панайотов, М. Г. , М. Й. Йорданова. Изследване влиянието на начина на полагане на електрически нагреватели върху топлинните им характеристики.сп.Машиностроене,бр.7-8,1995г, с. 254 - 256.
Издателство: сп.Машиностроене
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 Кontrov, S., M.Jordanova, M.Panajotov. Optimisierung der geometriscen und der techisen parameter von widerstandsofen. Internasional Scientific Colloquim,Ilmenau,18-21.09.1995, Band 4, с. 202- 205.
Издателство: Internasional Scientific Colloquim,Ilmenau,18-21.09.1995, Band 4, с. 202- 205.
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №10 Йорданова, М. Й. Изследвания върху режимите на работа и конструктивните параметри на камерни електросъпротивителни пещи, докторска дисертация, Варна, 1996 г.
Издателство: докторска дисертация
Изд.год.: 1996
Вид: Дисертация

Публикация: №11 Ушев, Г. П. , М. Й. Йорданова. Относно използването на активни методи за обучение по охрана на труда. “Енергиен форум‘ 97”, 11- 13 VI. 1997г., МДУ ”Ф. Ж. Кюри”, гр. Варна, том II , с. 164-167.
Издателство: “Енергиен форум‘ 97” ,гр. Варна
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №12 Славчев, С. С. , Г. П. Ушев, М. Й. Йорданова Относно някои различия в нормите за контрол на състоянието на кабели ниско напрежение , използвани в корабостроенето. “Енергиен форум‘ 97”, 11- 13 VI. 1997г., МДУ ”Ф. Ж. Кюри”, гр. Варна, том II , с. 160-163.
Издателство: “Енергиен форум‘ 97”, гр. Варна,
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №13 Йорданова, М.Й., Г.П. Ушев. Относно проектирането на мълниезащитата на енергийни обекти. ЮНС - 35 год. ТУ - Варна, Х. 1997г., с. 203-207.
Издателство: ЮНС - 35 год. ТУ - Варна
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №14 Йорданова, М.Й., М. Г. Панайотов. Относно определяне параметрите на закона на захранващата мощност при зададен топлинен режим за КЕСП. ЮНС - 35 год. ТУ - Варна, Х. 1997г. с. 61-65.
Издателство: ЮНС - 35 год. ТУ - Варна
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №15 Йорданова, М.Й., М. Г. Панайотов. Относно влиянието на закона на захранващата мощност върху режима на работа на нагревателните елементи за камерни електросъпротивителни пещи. ЮНС - 35 год. ТУ - Варна, Х. 1997г. с. 65-68.
Издателство: ЮНС - 35 год. ТУ - Варна
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №16 Панайотов, М. Г., М. Й. Йорданова. Относно влиянието на температурната зависимост на топлинния източник на камерни електросъпротивителни пещи с вграден нагревател. ЮНС - 35 год. ТУ - Варна, Х. 1997г. с. 68-72.
Издателство: ЮНС - 35 год. ТУ - Варна
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №17 Маринова М., М. Йорданова, М. Маринов. Влияние на физичните параметри на електрическата изолация върху безопасността на битови електронагревателни уреди. “Енергиен форум‘ 98”, 10- 12 VI. 1998г., МДУ ”Ф. Ж. Кюри”, гр. Варна, том II , с. 219-222.
Издателство: “Енергиен форум‘ 98”, гр. Варна
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №18 Ушев, Г., М. Йорданова. Ръководство за лабораторни упражнения по техническа безопасност, Варна, 1998 г.
Издателство: Варна
Изд.год.: 1998
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №19 Йорданова, М.Й., Г.П. Ушев. Относно влиянието на някои фактори при изпитване на защитни средства по електробезопасност. “Енергиен форум‘ 99”, 16- 18 VI. 1999г., МДУ ”Ф. Ж. Кюри”, гр. Варна, том II , с. 115-118.
Издателство: “Енергиен форум‘ 99”, гр. Варна
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 Панайотов, М. Г., М. Й. Йорданова. Проектиране на електросъпротивителни пещи с оптимални параметри. сп. Електротехника и електроника, бр 7-8, 2000 г., с. 41- 44.
Издателство: сп. Електротехника и електроника
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №21 Йорданова, М. Й. Относно влиянието на някои фактори при изпитване на диелектрични килимчета. “Енергиен форум 2000”, 17- 19 IX. 2000г., МДУ ”Ф. Ж. Кюри”, гр. Варна, том II , с. 117-120.
Издателство: “Енергиен форум 2000”, 17- 19 IX. 2000г., МДУ ”Ф. Ж. Кюри”, гр. Варна, том II , с. 117-120.
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №22 Ушев, Г.П., М. Й. Йорданова, Относно обучението по дисциплината Техническа безопасност. Международна конференция "Качество на висшето образование", Варна, 2000 г., с. 223- 226.
Издателство: Международна конференция "Качество на висшето образование", Варна, 2000 г.
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №23 Йорданова, М. Й. Периодични електрически изпитвания на гумени електроизолационни килимчета и пътеки. Годишна научна сесия 2001г., ТУ- Варна, с. 395-398.
Издателство: Годишна научна сесия 2001г., ТУ- Варна
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №24 Ушев, Г., М. Йорданова. Техническа безопасност, Записки, Част 1, Варна, 2001г.
Издателство: Бряг Принт, Варна
Изд.год.: 2001
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №25 Барудов, Ст., Г. Ушев, М. Йорданова и др. Учебно пособие за държавен изпит за ОКС "Бакалавър" по специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане”, част 1, Варна, 2002 г.
Издателство: ТУ- Варна
Изд.год.: 2001
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №26 Ушев, Г. М. Йорданова. Електробезопасност. Осигуряване на безопасност при експлоатация и техническо обслужване на електрически уредби и съоръжения. Варна, 2002г.
Издателство: Варна
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №27 Контров, С. И., М. Г. Панайотов, Хр. П. Тахрилов, М. Ив. Маринова, М. Й. Йорданова. Електротермия, Част 1. Електротермични процеси, конструктивни решения и измерване, регулиране, електротермични материали и моделиране. ТУ- Варна, 2002.
Издателство: ТУ- Варна
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №28 Контров, С. И. и др. Комплексни теми със ситуационни задачи за държавен изпит за образователно- квалификационна степен “Бакалавър”.Модул “Електротехнологии”, ТУ- Варна
Издателство: ТУ- Варна
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №29 Контров, С. И и др. Комплексни теми със ситуационни задачи за държавен изпит за образователно- квалификационна степен “Бакалавър”. Модул “Електромеханика”, ТУ- Варна, 2002
Издателство: ТУ- Варна
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №30 Йорданова, М. Й., Г.П. Ушев. Изпитване на защитни средства по електробезопасност. сп. Енергетика , бр.1-2, 2002 г. с. 38-41.
Издателство: сп. Енергетика , бр.1-2, 2002 г.
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Йорданова, М.Й., Г.П. Ушев. Проектиране на мълниезащитата на сгради и съоръжения с газоотводни дихатели и комини. сп. Електроенергетика , бр.6-7, 2002 г. с. 14-17.
Издателство: сп. Електроенергетика , бр.6-7, 2002 г.
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Ushev, G.P., M.J.Jordanova. Co-ordination of characteristics of electric current protectors in electric networks for voltage under 1000V to electric safety regulations. MEET / MARIND’2002, 7-11October 2002, Varna, Bulgaria, Volume V, p.33- 36.
Издателство: MEET / MARIND’2002, 7-11October 2002, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Marinova, M. S. Kontrov, M. Jordanova. Some research on heaters with low temperature heating components MEET / MARIND’2002, 7-11October 2002, Varna, Bulgaria, Volume V, p.251-256.
Издателство: MEET / MARIND’2002, 7-11October 2002, Varna, Bulgaria,
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Marinova, M. S. Kontrov, M. Jordanova, M. Marinov. A general approach to the analysis of the thermal loading of heating elements. MEET/ MARIND’2002, 7-11October 2002, Varna, Bulgaria, Volume V, p.277-283.
Издателство: MEET/ MARIND’2002, 7-11October 2002, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Yordanova, M. M. Vassileva, G.Ushev, Exploaration the effect of the parameters and the procedure of laying the one- core power cables – 20 kV on the thermal load on their isolation, Acta Universitatis pontica euxinus, Volume II, Number 1, Romania, 2003
Издателство: Acta Universitatis pontica euxinus, Romania,
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №36 Йорданова , М. Й. Методика за оразмеряване на електрическата изолация на електросъпротивителни пещи , Научни публикации 2003, том ІV, Техномат и Инфотел, http://www.sciencebg.net, с. 327-333.
Издателство: Научни публикации 2003, том ІV, Техномат и Инфотел, http://www.sciencebg.net
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №37 Ушев, Г., М. Йорданова. Техническа безопасност, Записки, част 2, Здравословни и безопасни условия на труд, Варна, 2003г.
Издателство: Варна
Изд.год.: 2003
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №38 Ушев, Г., М. Йорданова. Ръководство за лабораторни упражнения по техническа безопасност , ТУ-Варна, 2004 г.
Издателство: ТУ- Варна
Изд.год.: 2004
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №39 Маринова,М.,М.Йорданова,С.Контров,Т.Димитрова. Влияние на някои особености при производство и експлоатация на тръбни нагревателни елементи върху тяхната работоспособност, сп. Електротехника и електроника, бр.1-2, 2004, стр. 60-67.
Издателство: сп. Електротехника и електроника
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №40 Mehmed-Hamza, M.E., M.Y.Yordanova, M.P.Vassileva. Concerning grounding in 20 kV power networks. Acta Universitatis pontica euxinus, Volume 3, Number 1, Romania, 2004, p.121-125.
Издателство: Acta Universitatis pontica euxinus, Volume 3, Number 1, Romania, 2004
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №41 Yordanova, M. About the influence of the technological regime of the production of electrical tubular heating elements on electrical safety indices , Ovidius University Annals of Mechanic Engineering – Tehnonav 2004, Rumania, р.64-70.
Издателство: Ovidius University Annals of Mechanic Engineering – Tehnonav 2004, Rumania
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 Yordanova, M. , M. Panayotov. An influence of the temperatute dependence of the heat source of chamber electric resistance furnaces with an in-built heater Ovidius University Annals of Mechanic Engineering – Tehnonav 2004, Rumania, р.58-63.
Издателство: Ovidius University Annals of Mechanic Engineering – Tehnonav 2004, Rumania
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №43 Йорданова М., М. Василева. Изследване на преходните процеси в топлинни заместващи схеми с възлови капацитети, Известия на ТУ- Сливен, №1, 2005 г. с.17- 21, Сливен.
Издателство: Известия на ТУ- Сливен, №1, 2005 г. , Сливен.
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Vasileva M.P.,М.Y.Yordanova, Studying the operation of surge protective devices in TT network, MEEMI 2005,Varna, Bulgaria, p.191-196.
Издателство: MEEMI 2005,Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Yordanova, M. Y , M. P. Panayotov. Designing electric heating elements of foil type with taking into account the electric power safety requirements. Acta Universitatis pontica euxinus, Volume IV, Number 1, Russia, 2005, p. 103-107.
Издателство: Acta Universitatis pontica euxinus, Volume IV, Number 1, Russia, 2005
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №46 M. P. Vassileva, К. К. Gerasimov, M. Y. Yordanova , A study of the function of surge protective devices for networks TN. Acta Universitatis pontica euxinus, Volume IV, Number 1, Russia, 2005, p. 99-102.
Издателство: Acta Universitatis pontica euxinus, Volume IV, Number 1, Russia
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №47 Йорданова М.Й., М.П.Василева. Изследване работата на устройства за защита от пренапрежения в мрежи ниско напрежение, сп.”Енергетика” бр.5, 2006 г., 20-25 с.
Издателство: сп.”Енергетика” бр.5
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 Yordanova, М.Y. Ensuring of the electrical safety in electrical networks low voltage. Advantages of the system TN-S, конференция "Електрическа безопасност”, 17-19 май 2006, х-л Адмирал, гр.Варна.
Издателство: конференция "Електрическа безопасност”, 17-19 май 2006, х-л Адмирал, гр.Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Василева M., М. Йорданова, М. Хамза, А. Филипов. Изследване работата на устройства за защита от пренапрежения в мрежи IT, Международна научно-техническа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна, с.383-388.
Издателство: Международна научно-техническа конференция “Електроенергетика 2006, Варна, с.383-388
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Йорданова M., M. Василева,М. Хамза, А.Филипов, Eлектробезопасност и заземяване на въздушни електропроводи 20 kV, Международна научно-техническа конференция “Електроенергетика 2006”, Варна с.12-18.
Издателство: Международна научно-техническа конференция “Електроенергетика 2006, Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 Йорданова М.Й., М.П. Василева, Изследване на енергийната устойчивост на металоксидни вентилни отводи за електрически мрежи 20 kV, ”Енергиен форум 2006” с международно участие, Варна, VI, 2006, сборник доклади - том II, с. 114-118.
Издателство: ”Енергиен форум 2006” с международно участие, Варна, VI, 2006, сборник доклади - том II, с. 114-1
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Хамза М., М. Василева, А. Филипов, М.Йорданова. Некоторые соображения в выборе режима заземления нейтрали силового трансформатора в электрических сетях 20 kV. IVth International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2007, 19.09.-21.09. 2007, Slovakia
Издателство: IVth International Scientific Symposium ELEKTRO¬-ENERGE¬TIKA 2007, 19.09.-21.09. 2007, Stara Lesna,
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №53 Yordanova М.Y.,Slavchev S.,M.P.Vasileva.Effectiveness of protective measures against indirect contact in ТN networks. IVth International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2007, 19.09.-21.09. 2007, Stara Lesna, Slovak Republic
Издателство: IVth International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2007, 19.09.-21.09. 2007, Stara Lesna,
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №54 Проект финансиран целево от държавния бюджет, ТУ- Варна, 2007 год. «Изследване на процесите на възникване и ограничаване на пренапрежения и работа на устройства за защита от тях в мрежи ниско напрежение» с р-л доц. д-р инж. М. Йорданова.
Издателство: Проект финансиран целево от държавния бюджет, ТУ- Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Друга

Публикация: №55 Vasileva M.P.,Yordanova М.Y.Using of Matlab Simulink for Education in High Voltage Technics and Electrical Safety. XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2008, Nis, Serbia.
Издателство: XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Techn
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №56 Hamza, M., M. Vasileva, M. Yordanova. Co-ordination of the operation of the relay protection and surge protective devices in electrical power networks medium voltage 20 kV, Journal of Electrical Engineering, Vol. 60, No.3, 2009, 170- 172.
Издателство: Journal of Electrical Engineering, Vol. 60, No.3, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №57 Yordanova, M., M. Hamza, M. Vasileva, Analysis of the residual current devices operation in TN system, SIELA 2009, 4-6 June, Bourgas, Bulgaria, Vol.1, 338- 343.
Издателство: SIELA 2009, 4-6 June, Bourgas, Bulgaria, Vol.1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Vasileva, M., M. Yordanova, Atmospheric overvoltages in low voltage networks, ICEST 2009, 25-27 June, 2009, V. Tarnovo, Bulgaria.
Издателство: ICEST 2009, 25-27 June, 2009, V. Tarnovo, Bulgaria.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №59 Yordanova, M., M. Hamza, M. Vasileva, Model research on the operation of Residual Current Devices in electrical networks low voltage, ICEST 2009, 25-27 June, 2009, V. Tarnovo, Bulgaria.
Издателство: ICEST 2009, 25-27 June, 2009, V. Tarnovo, Bulgaria.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Проект „Изследване на корониращи системи в озон-генераторни станции» 2009 г с ръководител доц. д-р инж. Марин Панайотов
Издателство: Научен проект, финансиран от държавния бюджет
Изд.год.: 2009
Вид: Друга

Публикация: №61 Yordanova, M., Technical safety, Textbook, TU- Varna, 2009.
Издателство: TU- Varna
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №62 Василев, Р., М. Йорданова, Основи на измервателната техника и техническа безопасност, ТУ-Варна, 2010 г.
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №63 Йорданова, М., Техническа безопасност, ТУ-Варна, 2010 г.
Издателство: ТУ- Варна
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №64 Факултетен инфраструктурен проект «Интелигентни електрически мрежи» 2009-2010 год. с ръководител доц. д-р инж. Й. Каменов.
Издателство: Проект, финансиран от държавния бюджет
Изд.год.: 2010
Вид: Друга

Публикация: №65 Yordanova, M., B. Dimitrov. Potential characteristics of single and group earthing devices, ICEST 2010, 23-26 June, 2010, Ohrid, Macedonia.
Издателство: ICEST 2010, 23-26 June, 2009, Ohrid, Macedonia.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №66 Yordanova, M., M. Mediha- Hamza. Analysis of the Residual Current Devices operation in TT and IT systems, ICEST 2010, 23-26 June, 2010, Ohrid, Macedonia.
Издателство: ICEST 2010, 23-26 June, 2009, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №67 Йорданова, М., М. Василева, М. Мехмед- Хамза. Компютърна програма за оценка на риска от атмосферни електрически въздействия, International Scientific and Technical Conference “Electrical Power Engineering 2010”, 14 -16. 10. 2010, Varna, Bulgaria, стр. 2
Издателство: Interna¬tional Scientific and Technical Conference “Electrical Power Engineering 2010”, 14 -16. 10.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Yordanova, M., M. Hamza, M. Vasileva. Risk assessment from lightning damages ICEST 2011, Nis, Serbia
Издателство: ICEST 2011, Nis, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №69 Йорданова, М.Й. Взаимоотношения между фирми, обслужващи съоръжения на обща територия и организация на работите по наряд или нареждане . сп.Енергетика,бр.6,2011, с. 44- 46.
Издателство: сп.Енергетика
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №70 Йорданова, М. Й, М. П. Василева, М. Е. Мехмед- Хамза,Оценка на ефективността на защитата срещу пряк удар на мълния на ветроенерегийни паркове,Трети международен научен конгрес, 4-6.10.2012,Варна, България,ISBN 978-954-20-0552-0 Vol.3, с.201-203
Издателство: Трети международен научен конгрес "Науката и образованието в бъдещето", 4-6.10.2012,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 Димитров, Б., М. Й. Йорданова, About the influence of the electrical safety indicators in operation of the high temperature chamber electric furnaces.Трети международен научен конгрес , 4-6.10.2012,Варна, България, ISBN 978-954-20-0552-0 Vol.3, с.145-148
Издателство: Трети международен научен конгрес, 4-6.10.2012,Варна, България
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №72 Йорданова, М. Й, Управление на трудовите условия и производствения риск, ТУ- Варна, 2012, ISBN 978-954-20-0542-1
Издателство: ТУ- Варна
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - ELSE - лекции

Публикация: №73 Yordanova M., M. Vasileva , R. Dimitrova. Analysis of the Mesh Voltage Calculation Method in the Presence of a Two-Layer Soil, XLVIII International Scientific Conference on Information,Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, Bitola, 2013
Издателство: XLVIII International Scientific Conference on Information,Communication and Energy Systems and Techn
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №74 Vasileva M., M. Yordanova Energy Capability of Metal-Oxide Surge Arresters in Electric Power Lines 20 kV. XLVIII International Scientific Conference on Information,Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, Bitola, 2013,Volume 2, pp 731- 7
Издателство: XLVIII International Scientific Conference on Information,Communication and Energy Systems and Techn
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №75 Dimitrov B., M. Yordanova, Hr.Nenov, Optimization of Electric Resistance Furnace Using Backtracking Algorithm. XLVIII International Scientific Conference on Information,Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, Bitola, 2013,Volume 2 , pp 7
Издателство: ICEST, Bitola,Volume 2
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №76 Димитрова, Р., М. Василева, М. Йорданова. Влияние на структурата на почвата при проектиране на заземителни мрежи в двуслойна почвана среда, Юбилейна научна международна конференция 50 години катедра ЕТЕТ, Сборник доклади, стр. 85-88
Издателство: Юбилейна научна международна конференция 50 години катедра ЕТЕТ, Сборник доклади
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №77 Panov, E., M. Yordanova. Investigation of The Possibilities Of Using Abbreviated Methodology For Determining Separation Distances For External Lightning Protection System, SIELA 2014.
Издателство: SIELA
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №78 Rangelov, Y., M. Yordanova. Risk Assessment of the Operational Switches in Medium Voltage Indoor Switchgears, SIELA 2014.
Издателство: SIELA 2014.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №79 Panov, E., M. Yordanova. Investigation of the Influence of the Earthing System on the Separation Distances for External Lightning Protection Systems, Electrical Power Engineering 2014, 2014, Varna, Bulgaria.
Издателство: Electrical Power Engineering 2014, 2014, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Интереси
Интерес:

Интерес: Здравословни и безопасни условия на труд

Интерес: Техническа безопасност

Интерес: Електробезопасност

Интерес: Безопасност при работа в електрически уредби и по електрически съоръжения

Интерес: Заземителни и мълниезащитни инсталации

Интерес: Управление на трудовите условия и производствения риск