ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВА
Месторабота: Технически университет - Варна
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна),
Факултет: Машинно-технологичен факултет
Катедра: Механика и машинни елементи
Кабинет(и): 506 МФ
Служебен тел.: 383 308
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: Варна
Факс/Skype: Zoya Tsoneva - Work
Съдържание:
Проекти (5)
Публикации (19)


Завършени проекти
Име на проект: №1 „Механизми за осигуряване качествено израстване на научните кадри”, финансиран по схема ''Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени'' на ОП “Развитие на човешкит
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Варна
Период: 3 години
Бр.заети: 20

Име на проект: №2 Изследване на визуалните и мултимедийни модули като помощни средства при обучението и изследователската работа по Инженерна графика
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Варна
Период: 1 година
Бр.заети: 6

Име на проект: №3 Изследване на характерните свойства на силикатните материали и технологичните възможности за тяхната обработка при реализирането на дизайнерски обекти, като част от обучението на студентите от спец
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Варна
Бр.заети: 6

Име на проект: №4 Изследване на европейските стандарти за конструктивна документация и тяхното имплементиране в обучението на студентите и изследователската работа на ТУ-Варна
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Варна
Бр.заети: 6

Име на проект: №5 “Разработване на помощни средства и визуални модули за обучение и изследователска работа при ергономична оценка на работната среда и интернет пространството”-
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Варна
Период: 1 година
Бр.заети: 16


Публикации
Публикация: №1 Милев, Я.З., Стоянова-Цонева, З.Д. Анализ на методите и методика за ергономична оценка на ергономичното ниво на леярските процеси. //Машиностроителна техника и технологии - ТУ Варна бр. 2 - 2004г. ISSN 1312-0859
Издателство: Машиностроителна техника и технологии - ТУ Варна бр. 2
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Цонева, З. Д. Примерна ергономична оценка на факторите на средата при леярските технологични процеси // Машиностроителна техника и технологии - ТУ Варна бр. 1 - 2005г. ISSN 1312-0859
Издателство: Машиностроителна техника и технологии - ТУ Варна бр. 1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №3 Тsoneva, Z. D., Milev, Y.Z., Model ergonomic evaluation of the working posture and work area during technological processes in foundries. // PROCEEDINGS of second international congress on mechanical and electrical engineering and marine industry - volume
Издателство: PROCEEDINGS of second international congress on mechanical and electrical engineering and marine ind
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Йорданова, С. и др. , Техническо документиране ръководство за упражнения за електро-специалности -Варна : Колор спринт, 2007г.
Издателство: Колор спринт - Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №5 Додуров М., Йорданова Ст., Костов К., Банкова Ал., Цонева З., Изследване на европейските стандарти за конструктивна документация и тяхното имплементиране в обучението на студентите и изследователската работа на ТУ-Варна - резюме
Издателство: Годишник на ТУ-Варна
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://www.zone4science.com/images/stories/godishnik/Godishnik2008/Godishnik%20TU%20Varna%20Tom_III.pdf

Публикация: №6 Янков И.,Цонева З.,Изследване на характерните свойства на силикатните материали и технологичните възможности за тяхната обработка при реализирането на дизайнерски обекти, като част от обучението на студентите от специалност "Инженерен дизайн" -
Издателство: Годишник на ТУ-Варна,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://www.zone4science.com/images/stories/godishnik/Godishnik2008/Godishnik%20TU%20Varna%20Tom_III.pdf

Публикация: №7 Цонева, З.Д., Методика за ергономична оценка на леярските процеси // Годишник на Техническия университет във Варна – том ІІ ISSN: 1311 – 896Х
Издателство: Годишник на Техническия университет във Варна – том ІІ
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Цонева, З.Д., Проблеми при стартиране на ергономична оценка в леярско производство // Международна научна конференция - Съюз на учените Стара Загора
Издателство: Проблеми при стартиране на ергономична оценка в леярско производство
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: http://www.sustz.com/Proceeding09/Content/Technical_studies_04.html

Публикация: №9 Цонева, З.Д., Особености на ергономичната оценка като част от оценките на производството// Инженерен дизайн и ергономия- национална конференция – ТУ-София ISSN 1313-9584
Издателство: Инженерен дизайн и ергономия - национална конференция – ТУ-София
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №10 Въчинска С., Ст. Йорданова и др., Изследване на визуалните и мултимедийни модули като помощни средства при обучението и изследователската работа по Инженерна графика – резюме, Годишник на ТУ-Варна, 2009, Том II, ISSN 1311-896X
Издателство: Годишник на ТУ-Варна
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://www.zone4science.com/images/stories/godishnik/Godishnik2009/Godishnik_Tom_II.pdf

Публикация: №11 Недева Н., Дойнов М.,Цонева З. Ергономия и химизъм на заваряване при ремонт и възстановяване // НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 9, ISSN 1311-3321
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Web: http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/9/9-7.pdf

Публикация: №12 Tsoneva Z., Изследване ергономичното ниво на цех за производство на отливки от черни метали - проблеми при стартиране на оценката. Избор на критерии за оценка. Methodology ergonomic casting assessment processes //Машини, Технологии, Материали - международ
Издателство: Машини, Технологии, Материали - международно виртуално списание, Брой 3
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://mech-ing.com/journal/bg/archive.html

Публикация: №13 Въчинска С., Цонева З., Каква работна поза да изберем – седяща или стояща? // Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев“ – 2010, том 49, серия 1.1/ISSN 1311-3321
Издателство: Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев“ – 2010, том 49, серия 1.1/
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №14 Въчинска С., Цонева З., Възможности за превенция на здравето на работниците в шевните предприятия // Сборник с доклади от международна научна конференция “УНИТЕХ`10“ – Габрово, 2010г. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от международна научна конференция “УНИТЕХ`10“ – Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: www.singipedia.com/attachment.php?attachmentid=1912&d

Публикация: №15 Цонева З., Въчинска С., Ергономичен анализ на ръкохватките за голямолитражни семейни опаковки минерална вода // 8-th INTERNATIONAL CONGRESS - MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS 2011, volume 3, “simposiums: design & ergonomics, industrial informatic
Издателство: 8-th INTERNATIONAL CONGRESS - MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS 2011, volume 3, “simposiums: design
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Vachinska S., Tsoneva Z., Stavrev D., Influence on comfort to worker using possibilities of nanotextile and clothes // 8-th INTERNATIONAL CONGRESS - MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS 2011, volume 3, “simposiums: design & ergonomics, industrial info
Издателство: 8-th INTERNATIONAL CONGRESS - MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS 2011, volume 3, “simposiums: design
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: http://mech-ing.com/journal/Archive/2011/6/157_Sonya%20Vachinska.pdf

Публикация: №17 гл.ас.инж. Цонева З., гл.ас. д-р инж. Въчинска С., Общи изисквания при проектиране на ръкохватки за силов захват с цяла длан. Класификация // Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев“ – 2011 – Том 50 серия 1.2.
Издателство: Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев“ – 2011 – Том 50 серия 1.2. топлотехника, хидро-
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Web: http://design.id-bg.org/article_view.cgi?newsID=87&show=approved

Публикация: №18 Йорданова, С. и др., Проекционни методи в инженерната графика, ръководство-Варна : Колор спринт, 2011г.
Издателство: Колор спринт - Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №19 Йорданова Ст., Въчинска С., Цонева З., Разработване на помощни средства и визуални модули за обучение и изследователска работа при ергономична оценка на работната среда и интернет пространството - резюме
Издателство: Годишник на ТУ-Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание