ФАКУЛТЕТИ
Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт
Машинно-технологичен факултет
Отдел "чуждестранни студенти, докторанти и специализанти"
Корабостроителен факултет
Електротехнически факултет
Факултет по електроника
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Добруджански технологичен колеж
Факултет по морски науки и екология
Колеж в структурата на ту-варна