КАТЕДРА
"ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО И МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ"
(Факултет: "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани

 Докторанти на катедрата

 Преподаватели - работили в катедрата
Организатор учебна работа
ОУР катедра ТМММ

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ Въведение в специалността 2016-бак.
   Компютърно моделиране на специализирана производствена екипировка 2015-маг.
   Компютърно проектиране на металорежещи инструменти 2013-маг.
   Металорежещи машини и технология на транспортното машиностроене 2014-бак.
   Методи за осигуряване на надеждността при конструиране 2016-бак.
   Обработване чрез рязане и режещи инструменти 2015-бак.
   Оптимални методи и средства за механична обработка 2015-маг.
   Основи на конструирането 2015-бак.
   Основи на конструирането 2015-маг.
   Проектиране на технологична екипировка 2015-бак.
   Производствено оборудване и системи 2015-бак.
   Режещи инструменти 2016-бак.
   Рязане на материалите 2016-бак.
   Рязане на материалите и металорежещи машини 2014-бак.
   Рязане на материалите и режещи инструменти 2015-бак.
   Специализирана инструментална екипировка 2015-маг.
   Технологична екипировка 2015-бак.
   Технологична екипировка. Проектиране 2016-бак.
   Технологична и продуктова комерсиализация 2015-бак.
   Технология на инструменталното производство 2015-маг.
   Технология на транспортното машиностроене 2016-бак.
2.доц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВ Анализ и интерпретация на инженерни данни 2015-бак.
   Анализ и управление на риска в предприемаческата дейност 2012-бак.
   Индустриален мениджмънт 2016-бак.
   Инженерни бази от данни 2015-бак.
   Компютърно интегрирани технологии 2016-бак.
   Логистика 2015-бак.
   Мениджмънт на проекти 2015-бак.
   Мениджмънт на човешките ресурси 2015-бак.
   Металорежещи машини и технология на транспортното машиностроене 2015-бак.
   Надеждност и управление на риска на технологични системи 2015-маг.
   Операционен мениджмънт и планиране 2015-бак.
   Проектиране на технологични процеси 2014-бак.
   Производствени технологии - 1част 2013-бак.
   Производствени технологии - 2част 2015-бак.
   Технологични основи на управление на качеството 2016-бак.
   Технология на машиностроенето - 2част 2016-бак.
   Технология на машиностроенето 2015-бак.
   Управление на качеството 2015-маг.
   Управление на риска и надеждност на технологични процеси и системи 2016-бак.
   Управление по жизнения цикъл на продукта 2015-бак.
   Устойчиво управление на производствени системи 2015-маг.
   Устойчиво управление на производствени системи 2015-бак.
3.доц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВ CAD/CAM/CAE системи 2012-бак.
   Компютърно интегрирани технологии 2016-бак.
   Компютърно програмиране на машини и системи с цифрово-програмно управление 2016-бак.
   Компютърно програмиране на машини с цифрово програмно управление 2015-маг.
   Компютърно програмиране на металорежещи машини 2015-бак.
   Компютърно проектиране на металорежещи машини 2015-маг.
   Металорежещи машини с програмно управление 2015-бак.
   Приложни компютъризирани инженерни пресмятания 2015-бак.
   Програмиране на машини и системи с цифрово програмно управление 2016-бак.
   Програмиране на машини с цифрово програмно управление - 1част 2015-бак.
   Програмиране на машини с цифрово програмно управление - 2част 2015-бак.
   Програмиране на машини с цифрово програмно управление 2015-бак.
   Програмиране на обработки за изделия със сложни повърхнини 2015-маг.
   Проектиране на производствени системи 2015-бак.
   Производствени системи 2016-бак.
   Управление на технологични процеси и системи 2015-бак.
4.гл. ас. д-р ДИМКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА Компютърно програмиране на машини и системи с цифрово-програмно управление 2016-бак.
5.гл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстев CAD системи 2015-бак.
   Автоматизация на машиностроителното производство 2016-бак.
   Автоматизация на машиностроителното производство. Роботика 2015-бак.
   Въведение в симулационното моделиране 2015-бак.
   Компютърни системи за механичен инженеринг 2014-бак.
   Компютърни системи и мрежи в индустрията 2015-бак.
   Основи на автоматизация на производството 2015-бак.
   Производствени технологии - 2част 2015-бак.
   Промишлени роботи и манипулатори 2015-бак.
   СAM/CAE системи 2015-маг.
   Симулационно моделиране 2015-маг.
   Симулационно моделиране в машиностроенето 2015-маг.
   Средства за задвижване на машини и механизми 2015-бак.
   Технология на машиностроенето - 3част 2015-бак.
   Транспортни системи в машиностроенето 2015-бак.
6.гл. ас. д-р Мария Иванова Консулова-Бакалова 3D моделиране 2016-бак.
   Автоматизация на проектирането в машиностроенето 2015-бак.
   Визуализационно моделиране и дизайн в машиностроенето 2014-маг.
   Компютърни системи за инженерно проектиране 2011-бак.
   Компютърни системи за механичен инженеринг 2016-бак.
   Оптимално проектиране в машиностроенето 2016-бак.
   Основи на автоматизираното проектиране в машиностроенето 2016-бак.
   Приложен софтуер 2015-бак.
   Проектиране на изделия 2015-бак.
7.ас. д-р ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА Компютърно проектиране на металорежещи инструменти 2015-маг.
   Основи на компютърната инженерна графика 2015-бак.
   Проектиране на технологична екипировка 2016-бак.
   Производствени технологии - 1част 2015-бак.
   Производствени технологии 2015-бак.
   Технологична екипировка 2015-бак.
   Технологична екипировка. Проектиране 2016-бак.
   Технология на машиностроенето - 1част 2016-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ Въведение в специалността 2016-бак.
   Компютърно проектиране на металорежещи инструменти 2015-маг.
   Металорежещи машини и технология на транспортното машиностроене 2012-бак.
   Обработване чрез рязане и режещи инструменти 2014-бак.
   Оптимални методи и средства за механична обработка 2015-маг.
   Режещи инструменти - проект 2016-бак.
   Режещи инструменти 2016-бак.
   Рязане на материалите 2016-бак.
   Рязане на материалите и металорежещи машини 2014-бак.
   Рязане на материалите и режещи инструменти 2015-бак.
   Специализирана инструментална екипировка 2013-маг.
   Технологична екипировка. Проектиране 2016-бак.
   Технологична и продуктова комерсиализация 2015-бак.
2.доц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВ Анализ и интерпретация на инженерни данни 2015-бак.
   Индустриален мениджмънт 2016-бак.
   Инженерни бази от данни 2015-бак.
   Логистика 2015-бак.
   Мениджмънт на проекти 2015-бак.
   Мениджмънт на човешките ресурси 2015-бак.
   Операционен мениджмънт и планиране 2015-бак.
   Проектиране на технологични процеси 2014-бак.
   Производствени технологии - 1част 2013-бак.
   Производствени технологии - проект 2015-бак.
   Симулационно моделиране в машиностроенето 2015-маг.
   Технологични основи на управление на качеството 2016-бак.
   Технология на машиностроенето - 2част 2016-бак.
   Технология на машиностроенето - проект 2016-бак.
   Технология на машиностроенето 2015-бак.
   Управление на качеството 2015-маг.
   Управление на риска и надеждност на технологични процеси и системи 2016-бак.
   Управление по жизнения цикъл на продукта 2015-бак.
   Устойчиво управление на производствени системи 2015-маг.
   Устойчиво управление на производствени системи 2015-бак.
3.доц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВ Екипно проектиране на изделие (в производствени условия) - проект 2015-бак.
   Компютърно интегрирани технологии 2016-бак.
   Компютърно програмиране на металорежещи машини 2014-бак.
   Компютърно проектиране на металорежещи машини 2015-маг.
   Металорежещи машини с програмно управление 2014-бак.
   Приложен софтуер в машиностроенето - 2част 2011-бак.
   Приложни компютъризирани инженерни пресмятания 2016-бак.
   Програмиране на машини и системи с цифрово програмно управление 2016-бак.
   Програмиране на машини с цифрово програмно управление - 2част 2015-бак.
   Програмиране на машини с цифрово програмно управление 2014-бак.
   Проектиране на изделие в PLM среда 2012-бак.
   Проектиране на изделие в екип - проект 2016-бак.
   Проектиране на изделие в екип 2014-бак.
   Проектиране на производствени системи 2015-бак.
   Управление на технологични процеси и системи 2015-бак.
4.гл. ас. д-р ДИМКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА Компютърно програмиране на машини и системи с цифрово-програмно управление 2016-бак.
   Проектиране на изделия в екип - проект 2016-бак.
5.гл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстев 3D моделиране 2014-бак.
   CAD системи 2015-бак.
   CAD/CAM/CAE системи 2012-бак.
   Автоматизация на машиностроителното производство 2016-бак.
   Автоматизация на машиностроителното производство. Роботика 2015-бак.
   Автоматизация на проектирането в машиностроенето 2014-бак.
   Въведение в симулационното моделиране 2015-бак.
   Дизайн на битова техника 2015-бак.
   Компютърни системи за механичен инженеринг 2014-бак.
   Компютърни системи и мрежи в индустрията 2015-бак.
   Компютърно интегрирано производство 2014-маг.
   Основи на автоматизация на производството 2015-бак.
   Проектиране на изделия 2013-бак.
   Производствени технологии - 2част 2015-бак.
   Промишлени роботи и манипулатори 2015-бак.
   СAM/CAE системи 2015-маг.
   Симулационно моделиране 2014-маг.
   Симулационно моделиране в машиностроенето 2013-маг.
   Средства за задвижване на машини и механизми 2015-бак.
   Технология на машиностроенето - 3част 2015-бак.
   Транспортни системи в машиностроенето 2015-бак.
   Учебна практика - 2част 2016-бак.
6.гл. ас. д-р Мария Иванова Консулова-Бакалова 3D моделиране 2016-бак.
   Автоматизация на проектирането в машиностроенето 2015-бак.
   Визуализационно моделиране и дизайн в машиностроенето 2014-маг.
   Компютърни системи за механичен инженеринг 2016-бак.
   Оптимално проектиране в машиностроенето 2016-бак.
   Основи на автоматизираното проектиране в машиностроенето 2016-бак.
   Приложен софтуер 2015-бак.
   Приложен софтуер в машиностроенето - 1част 2011-бак.
   Проектиране на изделия 2015-бак.
7.ас. д-р АНЕЛИЯ МИТКОВА СТОЯНОВА Взаимозаменяемост и технически измервания 2016-бак.
   Въведение в специалността 2014-бак.
   Методи за осигуряване на надеждността при конструиране 2016-бак.
   Основи на автоматизираното проектиране в машиностроенето 2012-бак.
   Основи на конструирането 2015-бак.
   Учебна практика - 3част 2012-бак.
8.ас. д-р ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА Довършителни технологични процеси 2015-маг.
   Основи на автоматизираното проектиране в машиностроенето 2015-бак.
   Основи на компютърната инженерна графика 2015-бак.
   Приложен софтуер 2015-бак.
   Проектиране на производствени системи 2015-бак.
   Проектиране на технологична екипировка 2016-бак.
   Производствени системи 2016-бак.
   Производствени технологии - 1част 2015-бак.
   Производствени технологии - 2част 2015-бак.
   Производствени технологии 2015-бак.
   Режещи инструменти 2016-бак.
   Технологична екипировка 2015-бак.
   Технологична екипировка. Проектиране 2016-бак.
   Технологична подготовка на производството 2015-маг.
   Технология на машиностроенето - 1част 2016-бак.
   Технология на машиностроенето - 2част 2016-бак.
   Технология на машиностроенето 2013-бак.
   Технология на сглобяването 2015-маг.
   Технология на транспортното машиностроене 2012-бак.
   Учебна практика - 2част 2016-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.3D моделиранегл. ас. д-р Мария Иванова Консулова-Бакаловабак.
2.CAD системигл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
3.CAD/CAM/CAE системидоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
4.Автоматизация на машиностроителното производствогл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
5.Автоматизация на машиностроителното производство. Роботикагл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
6.Автоматизация на проектирането в машиностроенетогл. ас. д-р Мария Иванова Консулова-Бакаловабак.
7.Анализ и интерпретация на инженерни даннидоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
8.Анализ и управление на риска в предприемаческата дейностдоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
9.Визуализационно моделиране и дизайн в машиностроенетогл. ас. д-р Мария Иванова Консулова-Бакаловамаг.
10.Въведение в симулационното моделиранегл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
11.Въведение в специалносттадоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
12.Индустриален мениджмънтдоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
13.Инженерни бази от даннидоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
14.Компютърни системи за инженерно проектиранегл. ас. д-р Мария Иванова Консулова-Бакаловабак.
15.Компютърни системи за механичен инженеринггл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
16.Компютърни системи за механичен инженеринггл. ас. д-р Мария Иванова Консулова-Бакаловабак.
17.Компютърни системи и мрежи в индустриятагл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
18.Компютърно интегрирани технологиидоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
19.Компютърно интегрирани технологиидоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
20.Компютърно моделиране на специализирана производствена екипировкадоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВмаг.
21.Компютърно програмиране на машини и системи с цифрово-програмно управлениегл. ас. д-р ДИМКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВАбак.
22.Компютърно програмиране на машини и системи с цифрово-програмно управлениедоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
23.Компютърно програмиране на машини с цифрово програмно управлениедоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВмаг.
24.Компютърно програмиране на металорежещи машинидоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
25.Компютърно проектиране на металорежещи инструментидоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВмаг.
26.Компютърно проектиране на металорежещи инструментиас. д-р ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВАмаг.
27.Компютърно проектиране на металорежещи машинидоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВмаг.
28.Логистикадоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
29.Мениджмънт на проектидоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
30.Мениджмънт на човешките ресурсидоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
31.Металорежещи машини и технология на транспортното машиностроенедоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
32.Металорежещи машини и технология на транспортното машиностроенедоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
33.Металорежещи машини с програмно управлениедоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
34.Методи за осигуряване на надеждността при конструиранедоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
35.Надеждност и управление на риска на технологични системидоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВмаг.
36.Обработване чрез рязане и режещи инструментидоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
37.Операционен мениджмънт и планиранедоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
38.Оптимални методи и средства за механична обработкадоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВмаг.
39.Оптимално проектиране в машиностроенетогл. ас. д-р Мария Иванова Консулова-Бакаловабак.
40.Основи на автоматизация на производствотогл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
41.Основи на автоматизираното проектиране в машиностроенетогл. ас. д-р Мария Иванова Консулова-Бакаловабак.
42.Основи на компютърната инженерна графикаас. д-р ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВАбак.
43.Основи на конструиранетодоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
44.Приложен софтуергл. ас. д-р Мария Иванова Консулова-Бакаловабак.
45.Приложни компютъризирани инженерни пресмятаниядоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
46.Програмиране на машини и системи с цифрово програмно управлениедоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
47.Програмиране на машини с цифрово програмно управление - 1частдоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
48.Програмиране на машини с цифрово програмно управление - 2частдоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
49.Програмиране на машини с цифрово програмно управлениедоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
50.Програмиране на обработки за изделия със сложни повърхнинидоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВмаг.
51.Проектиране на изделиягл. ас. д-р Мария Иванова Консулова-Бакаловабак.
52.Проектиране на производствени системидоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
53.Проектиране на технологична екипировкадоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
54.Проектиране на технологична екипировкаас. д-р ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВАбак.
55.Проектиране на технологични процесидоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
56.Производствени системидоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
57.Производствени технологии - 1частдоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
58.Производствени технологии - 1частас. д-р ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВАбак.
59.Производствени технологии - 2частдоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
60.Производствени технологии - 2частгл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
61.Производствени технологииас. д-р ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВАбак.
62.Производствено оборудване и системидоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
63.Промишлени роботи и манипулаторигл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
64.Режещи инструментидоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
65.Рязане на материалитедоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
66.Рязане на материалите и металорежещи машинидоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
67.Рязане на материалите и режещи инструментидоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
68.СAM/CAE системигл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевмаг.
69.Симулационно моделиранегл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевмаг.
70.Симулационно моделиране в машиностроенетогл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевмаг.
71.Специализирана инструментална екипировкадоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВмаг.
72.Средства за задвижване на машини и механизмигл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
73.Технологична екипировкадоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
74.Технологична екипировкаас. д-р ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВАбак.
75.Технологична екипировка. Проектиранедоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
76.Технологична екипировка. Проектиранеас. д-р ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВАбак.
77.Технологична и продуктова комерсиализациядоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
78.Технологични основи на управление на качествотодоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
79.Технология на инструменталното производстводоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВмаг.
80.Технология на машиностроенето - 1частас. д-р ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВАбак.
81.Технология на машиностроенето - 2частдоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
82.Технология на машиностроенето - 3частгл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
83.Технология на машиностроенетодоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
84.Технология на транспортното машиностроенедоц. д-р ЕВСТАТИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВбак.
85.Транспортни системи в машиностроенетогл. ас. д-р Красен Ананиев Кръстевбак.
86.Управление на качествотодоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВмаг.
87.Управление на риска и надеждност на технологични процеси и системидоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
88.Управление на технологични процеси и системидоц. д-р СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВбак.
89.Управление по жизнения цикъл на продуктадоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
90.Устойчиво управление на производствени системидоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВбак.
91.Устойчиво управление на производствени системидоц. д-р КИРИЛ ЯНКОВ КИРОВмаг.

 Учебни планове

Печат>>