КАТЕДРА
"ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН"
(Факултет: "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

Ръководител катедра
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВ

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани

 Докторанти на катедрата

 Преподаватели - работили в катедрата
Организатор учебна работа
ОУР катедра ИД

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.проф. д-р ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВ Алтернативни визуални техники 2015-бак.
   Графичен дизайн 2015-маг.
   Рисуване - 1част 2016-бак.
   Рисуване - 2част 2016-бак.
   Рисуване - 3част 2016-бак.
   Рисуване 2015-маг.
2.проф. ВЕНЕЛИН БОЖИДАРОВ ИВАНОВ Моделиране 2016-бак.
   Продукт-дизайн 2014-маг.
   Формообразуване 2015-маг.
   Формообразуване 2016-бак.
   Художествен дизайн 2015-маг.
   Художествен дизайн 2016-бак.
3.доц. д-р АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА БАНКОВА Взаимозаменяемост и инженерна графика - 1част 2014-бак.
   Инженерна графика 2016-бак.
   Инженерна графика и техническо чертане 2016-бак.
   Приложна геометрия и инженерна графика - 1част 2013-бак.
   Приложна геометрия и инженерна графика 2016-бак.
   Приложна геометрия и техническо документиране 2016-бак.
   Техническо документиране 2012-бак.
4.доц. д-р ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВА Взаимозаменяемост и инженерна графика - 1част 2015-бак.
   Ергономична и дизайнерска оценка 2011-бак.
   Инженерна графика - 2част 2015-бак.
   Инженерна графика 2016-бак.
   Основи на компютърното проектиране 2016-бак.
   Приложна геометрия и техническо документиране 2016-бак.
5.доц. д-р МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАЧЕВ Дизайн на градска среда 2015-бак.
   Естетика на съвремието 2015-бак.
   История на изкуството и дизайна 2016-бак.
   Пространствен дизайн 2014-маг.
   Съвременни концепции в дизайна 2015-маг.
   Техническо документиране 2013-бак.
6.доц. д-р ТИХОМИР АТАНАСОВ ДОВРАМАДЖИЕВ Съвременни технологии в дизайна 2016-бак.
7.доц. д-р ЦЕНА РАДКОВА МУРЗОВА Дизайн на детска среда 2015-бак.
   Интериорен дизайн 2014-бак.
   Цветознание 2016-бак.
8.гл. ас. д-р Гинка Великова Жечева Компютърна анимация 2016-бак.
   Компютърна анимация и видео 2014-маг.
   Компютърно 3D проектиране 2016-бак.
   Компютърно моделиране на промишлени форми 2011-бак.
9.гл. ас. д-р ДАРИНА НЕДКОВА ДОБРЕВА Ергономично проектиране 2016-бак.
   Ергономия и ергономично проектиране 2015-бак.
10.гл. ас. д-р ИЛИЯ НАУМОВ ИЛИЕВ Графичен дизайн 2016-бак.
   Промишлена графика 2015-бак.
11.гл. ас. д-р Кремена Цанкова Маркова Индустриален дизайн -1част 2016-бак.
   Индустриален дизайн -2част 2016-бак.
   Промишлено и дизайнерско проектиране - 1част 2011-бак.
   Промишлено и дизайнерско проектиране - 2част 2011-бак.
   Теория на възприятието 2016-бак.
12.гл. ас. д-р Соня Кънчева Въчинска Електротехническо документиране 2016-бак.
   Инженерна графика 2016-бак.
   Инженерна графика и техническо чертане 2016-бак.
   Основи на инженерната графика 2015-бак.
   Приложна геометрия и инженерна графика - 1част 2015-бак.
   Техническо документиране 2016-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.проф. д-р ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВ Алтернативни визуални техники - проект 2015-бак.
   Алтернативни визуални техники 2015-бак.
   Графичен дизайн 2015-маг.
   Рисуване - 2част 2014-бак.
   Рисуване - 3част 2012-бак.
   Рисуване 2015-маг.
   Специализираща практика 2011-бак.
2.проф. ВЕНЕЛИН БОЖИДАРОВ ИВАНОВ Продукт-дизайн 2014-маг.
   Формообразуване 2015-маг.
   Художествен дизайн - проект 2016-бак.
   Художествен дизайн 2015-маг.
   Художествен дизайн 2016-бак.
3.доц. д-р АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА БАНКОВА Взаимозаменяемост и инженерна графика - 1част 2014-бак.
   Инженерна графика - 1част 2012-бак.
   Инженерна графика - 2част 2015-бак.
   Инженерна графика 2016-бак.
   Инженерна графика и техническо чертане 2016-бак.
   Приложна геометрия и инженерна графика - 1част 2014-бак.
   Приложна геометрия и инженерна графика - 2част 2013-бак.
   Приложна геометрия и инженерна графика 2016-бак.
   Техническо документиране 2014-бак.
4.доц. д-р ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВА Взаимозаменяемост и инженерна графика - 1част 2015-бак.
   Взаимозаменяемост и инженерна графика - 2част 2015-бак.
   Електротехническо документиране 2016-бак.
   Инженерна графика - 1част 2014-бак.
   Инженерна графика - 2част 2015-бак.
   Инженерна графика 2016-бак.
   Инженерна графика и техническо чертане 2016-бак.
   Основи на компютърното проектиране 2014-бак.
   Приложна геометрия и инженерна графика - 1част 2014-бак.
   Приложна геометрия и инженерна графика - 2част 2014-бак.
   Приложна геометрия и инженерна графика 2016-бак.
   Техническо документиране 2016-бак.
   Техническо чертане 2016-бак.
5.доц. д-р МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАЧЕВ Дизайн на градска среда 2015-бак.
   Естетика на съвремието 2015-бак.
   История на изкуството и дизайна 2016-бак.
   Моделиране 2014-бак.
   Пространствен дизайн - проект 2014-маг.
   Пространствен дизайн 2014-маг.
   Рисуване - 1част 2013-бак.
   Съвременни концепции в дизайна 2015-маг.
   Учебна практика - 3част 2016-бак.
   Формообразуване 2013-бак.
   Формообразуване 2013-маг.
   Художествен дизайн 2013-маг.
6.доц. д-р ТИХОМИР АТАНАСОВ ДОВРАМАДЖИЕВ Индустриален дизайн -1част 2016-бак.
   Индустриален дизайн -2част 2016-бак.
   Компютърно 3D проектиране 2013-бак.
   Промишлено и дизайнерско проектиране - 1част 2011-бак.
   Промишлено и дизайнерско проектиране - 2част 2011-бак.
   Съвременни технологии в дизайна 2016-бак.
   Учебна практика - 4част 2016-бак.
7.доц. д-р ЦЕНА РАДКОВА МУРЗОВА Дизайн на детска среда 2011-бак.
   Интериорен дизайн - проект 2015-бак.
   Цветознание 2014-бак.
8.гл. ас. д-р Гинка Великова Жечева Графичен дизайн 2015-бак.
   Компютърна анимация 2016-бак.
   Компютърна анимация и видео - проект 2014-маг.
   Компютърна анимация и видео 2014-маг.
   Компютърно 3D проектиране 2016-бак.
   Промишлена графика 2015-бак.
9.гл. ас. д-р ДАРИНА НЕДКОВА ДОБРЕВА Дизайн на детска среда 2015-бак.
   Ергономично проектиране 2016-бак.
   Ергономия и ергономично проектиране 2015-бак.
   Цветознание 2016-бак.
10.гл. ас. д-р ИЛИЯ НАУМОВ ИЛИЕВ Графичен дизайн 2016-бак.
   Печатни технологии 2015-бак.
   Промишлена графика 2015-бак.
   Промишлено и дизайнерско проектиране - 2част 2011-бак.
   Репродукционна техника и технологии 2011-бак.
   Рисуване - 2част 2016-бак.
   Рисуване - 3част 2015-бак.
   Типография и шрифт 2012-бак.
   Учебна практика - 4част 2013-бак.
11.гл. ас. д-р Кремена Цанкова Маркова Индустриален дизайн - проект 2016-бак.
   Индустриален дизайн -1част 2016-бак.
   Индустриален дизайн -2част 2013-бак.
   Промишлено и дизайнерско проектиране - 1част 2011-бак.
   Теория на възприятието 2016-бак.
   Теория на композицията 2011-бак.
12.гл. ас. д-р Соня Кънчева Въчинска Електротехническо документиране 2016-бак.
   Инженерна графика 2016-бак.
   Инженерна графика и техническо чертане 2016-бак.
   Приложна геометрия и инженерна графика - 1част 2014-бак.
   Приложна геометрия и инженерна графика - 2част 2015-бак.
   Техническо документиране 2016-бак.
13.ас. д-р ГАЛИНА ДИМИТРОВА СТАНЕВА Моделиране 2016-бак.
   Промишлено и дизайнерско проектиране - 2част 2011-бак.
   Промишлено и дизайнерско проектиране - проект 2011-бак.
   Рисуване - 1част 2016-бак.
   Рисуване - 2част 2013-бак.
   Рисуване - 3част 2016-бак.
   Формообразуване 2016-бак.
   Художествен дизайн 2015-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.Алтернативни визуални техникипроф. д-р ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВбак.
2.Взаимозаменяемост и инженерна графика - 1частдоц. д-р АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА БАНКОВАбак.
3.Взаимозаменяемост и инженерна графика - 1частдоц. д-р ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВАбак.
4.Графичен дизайнгл. ас. д-р ИЛИЯ НАУМОВ ИЛИЕВбак.
5.Графичен дизайнпроф. д-р ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВмаг.
6.Дизайн на градска средадоц. д-р МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАЧЕВбак.
7.Дизайн на детска средадоц. д-р ЦЕНА РАДКОВА МУРЗОВАбак.
8.Електротехническо документиранегл. ас. д-р Соня Кънчева Въчинскабак.
9.Ергономична и дизайнерска оценкадоц. д-р ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВАбак.
10.Ергономично проектиранегл. ас. д-р ДАРИНА НЕДКОВА ДОБРЕВАбак.
11.Ергономия и ергономично проектиранегл. ас. д-р ДАРИНА НЕДКОВА ДОБРЕВАбак.
12.Естетика на съвремиетодоц. д-р МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАЧЕВбак.
13.Индустриален дизайн -1частгл. ас. д-р Кремена Цанкова Марковабак.
14.Индустриален дизайн -2частгл. ас. д-р Кремена Цанкова Марковабак.
15.Инженерна графика - 2частдоц. д-р ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВАбак.
16.Инженерна графикадоц. д-р АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА БАНКОВАбак.
17.Инженерна графикадоц. д-р ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВАбак.
18.Инженерна графикагл. ас. д-р Соня Кънчева Въчинскабак.
19.Инженерна графика и техническо чертанедоц. д-р АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА БАНКОВАбак.
20.Инженерна графика и техническо чертанегл. ас. д-р Соня Кънчева Въчинскабак.
21.Интериорен дизайндоц. д-р ЦЕНА РАДКОВА МУРЗОВАбак.
22.История на изкуството и дизайнадоц. д-р МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАЧЕВбак.
23.Компютърна анимациягл. ас. д-р Гинка Великова Жечевабак.
24.Компютърна анимация и видеогл. ас. д-р Гинка Великова Жечевамаг.
25.Компютърно 3D проектиранегл. ас. д-р Гинка Великова Жечевабак.
26.Компютърно моделиране на промишлени формигл. ас. д-р Гинка Великова Жечевабак.
27.Моделиранепроф. ВЕНЕЛИН БОЖИДАРОВ ИВАНОВбак.
28.Основи на инженерната графикагл. ас. д-р Соня Кънчева Въчинскабак.
29.Основи на компютърното проектиранедоц. д-р ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВАбак.
30.Приложна геометрия и инженерна графика - 1частдоц. д-р АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА БАНКОВАбак.
31.Приложна геометрия и инженерна графика - 1частгл. ас. д-р Соня Кънчева Въчинскабак.
32.Приложна геометрия и инженерна графикадоц. д-р АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА БАНКОВАбак.
33.Приложна геометрия и техническо документиранедоц. д-р АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА БАНКОВАбак.
34.Приложна геометрия и техническо документиранедоц. д-р ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВАбак.
35.Продукт-дизайнпроф. ВЕНЕЛИН БОЖИДАРОВ ИВАНОВмаг.
36.Промишлена графикагл. ас. д-р ИЛИЯ НАУМОВ ИЛИЕВбак.
37.Промишлено и дизайнерско проектиране - 1частгл. ас. д-р Кремена Цанкова Марковабак.
38.Промишлено и дизайнерско проектиране - 2частгл. ас. д-р Кремена Цанкова Марковабак.
39.Пространствен дизайндоц. д-р МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАЧЕВмаг.
40.Рисуване - 1частпроф. д-р ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВбак.
41.Рисуване - 2частпроф. д-р ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВбак.
42.Рисуване - 3частпроф. д-р ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВбак.
43.Рисуванепроф. д-р ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВмаг.
44.Съвременни концепции в дизайнадоц. д-р МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАЧЕВмаг.
45.Съвременни технологии в дизайнадоц. д-р ТИХОМИР АТАНАСОВ ДОВРАМАДЖИЕВбак.
46.Теория на възприятиетогл. ас. д-р Кремена Цанкова Марковабак.
47.Техническо документиранедоц. д-р АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА БАНКОВАбак.
48.Техническо документиранедоц. д-р МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАЧЕВбак.
49.Техническо документиранегл. ас. д-р Соня Кънчева Въчинскабак.
50.Формообразуванепроф. ВЕНЕЛИН БОЖИДАРОВ ИВАНОВбак.
51.Художествен дизайнпроф. ВЕНЕЛИН БОЖИДАРОВ ИВАНОВбак.
52.Цветознаниедоц. д-р ЦЕНА РАДКОВА МУРЗОВАбак.

 Учебни планове
No Специалност ОК Степен Прием
1.ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙНБакалавър-ред.2016
2.ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙНБакалавър-ред.2015
3.ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙНБакалавър-ред.2014
4.ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙНБакалавър-ред.2013

No Специалност ОК Степен Прием
1.ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙНМагистър-ред.2018
2.ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙНМагистър-ред.2017
3.ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙНМагистър-ред.2016

No Специалност ОК Степен Прием
1.ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН - 4Магистър-ред.2018
2.ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН - 4Магистър-ред.2017
3.ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН - 4Магистър-ред.2016


Печат>>