КАТЕДРА
"ТОПЛОТЕХНИКА"
(Факултет: "КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

Ръководител катедра
ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВА

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани
No Преподавател Звание
1.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВдоц.д-р

 Докторанти на катедрата

 Преподаватели - работили в катедрата
Организатор учебна работа
ОУР катедра Т

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВ Корабни палубни машини 2014-бак.
   Корабни палубни машини и общокорабни системи 2016-бак.
   Корабни хидравлични машини 2016-бак.
   Механика на флуидите 2016-бак.
   Помпи, компресори и вентилатори 2015-бак.
   Промишлени системи за преобразуване на топлинна енергия 2015-маг.
   Флуиден анализ на турбомашини и хидросистеми 2015-маг.
   Хидравлика и пневматика 2016-бак.
   Хидравлична и пнематична техника 2014-бак.
   Хидравлични и пневматични машини 2016-бак.
   Хидравлични машини и пневматика 2015-бак.
   Хидрокинетични и когенерационни системи 2016-бак.
2.доц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВА Архитектурно-строителни и топлотехнически характеристики на сгради 2015-бак.
   Въведение в специалността 2016-бак.
   Отоплителна техника 2015-маг.
   Отоплителна техника 2016-бак.
   Промишлени топлинни уредби 2014-бак.
   Промишлени топло- и масообменни системи 2015-бак.
   Промишлени топло- и масообменни системи 2015-маг.
   Строителна топлофизика 2016-бак.
   Сушилна техника 2016-бак.
   Термодинамика - 1част 2015-бак.
   Термодинамика - 2част 2015-бак.
   Термодинамика 2015-бак.
   Термодинамика 2015-маг.
   Термодинамика и топлопренасяне 2016-бак.
   Термодинамични анализи 2015-маг.
   Техническа термодинамика 2016-бак.
   Техническа термодинамика и топлопренасяне 2016-бак.
   Технологии за използване на геотермална енергия 2016-бак.
   Топлинно стопанство 2016-бак.
   Топло- и масопренасяне 2015-бак.
   Топло- и масопренасяне 2015-маг.
   Топлопренасяне 2014-бак.
   Топлотехника 2016-бак.
   Числено моделиране на термоеластичността и компютърна симулация на процесите 2014-маг.
3.доц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВ Възобновяеми енергийни източници 2015-бак.
   Електронни системи за управление на топлотехнически параметри 2015-маг.
   Мониторинг и оценка на енергийния ресурс на възобновяеми енергийни източници 2015-бак.
   Мултифизични анализи на производствени технически системи 2015-бак.
   Соларни топлинни инсталации 2013-бак.
   Термодинамика 2015-бак.
   Термодинамика и топлопренасяне 2016-бак.
   Технологии за използване на геотермална енергия 2016-бак.
   Технологии за преобразуване на слънчевата енергия в топлина и електричество 2016-бак.
   Топлотехника 2016-бак.
   Топлотехнически и метеорологични измервания 2013-маг.
   Топлотехнически измервания 2016-бак.
   Топлотехнически измервания и уреди 2016-бак.
   Числени методи и измервания в топлотехниката 2015-бак.
   Числени методи и софтуер в топлотехниката 2015-маг.
4.доц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВА Възобновяеми енергийни източници 2015-бак.
   Газопреносни мрежи и разпределителни станции 2015-бак.
   Газоснабдителни системи 2015-маг.
   Геотермални и хидрокинетични съоръжения и инсталации за производство на енергия от биомаса 2015-бак.
   Горивна техника и технологии 2016-бак.
   Енергиен мениджмънт 2015-маг.
   Източници и технологии на биогаз 2016-бак.
   Съвременни методи и средства за презентиране 2015-бак.
   Термична част на термични електрически централи 2016-бак.
   Термодинамика и топлопренасяне 2016-бак.
   Топлоснабдяване и газоснабдяване 2016-бак.
   Топлотехника и топлоенергетика 2015-бак.
5.гл. ас. д-р КРЪСТИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ Топлообменни апарати 2016-бак.
   Топлотехнически измервания 2016-бак.
6.гл. ас. д-р НАДЕЖДА ОГНЯНОВА ДОСЕВА Климатизация на въздуха 2016-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВ Корабни хидравлични машини 2016-бак.
   Механика на флуидите 2016-бак.
   Помпи, компресори и вентилатори 2015-бак.
   Промишлени системи за преобразуване на топлинна енергия 2015-маг.
   Флуиден анализ на турбомашини и хидросистеми 2015-маг.
   Хидравлична и пнематична техника 2014-бак.
   Хидравлични машини и пневматика 2014-бак.
   Хидрокинетични и когенерационни системи 2016-бак.
2.доц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВА Hестационарни топло- и масообменни процеси 2015-маг.
   Моделиране и симулиране на топлотехнически системи 2015-маг.
   Промишлени топло- и масообменни системи 2015-бак.
   Промишлени топло- и масообменни системи 2014-маг.
   Термодинамика 2015-бак.
   Термодинамични анализи 2015-маг.
   Техническа термодинамика и топлопренасяне 2016-бак.
   Технологии за използване на геотермална енергия 2016-бак.
   Топлинно стопанство 2016-бак.
   Топлотехника 2016-бак.
   Числено моделиране на термоеластичността и компютърна симулация на процесите 2014-маг.
3.доц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВ Електронни системи за управление на топлотехнически параметри 2015-маг.
   Топлотехника 2015-бак.
   Топлотехнически и метеорологични измервания 2013-маг.
   Топлотехнически измервания 2016-бак.
4.доц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВА Горивна техника и технологии 2012-бак.
   Енергиен мениджмънт 2014-маг.
   Термодинамика 2012-бак.
   Термодинамика и топлопренасяне 2013-бак.
   Топлотехника 2012-бак.
5.гл. ас. д-р КРЪСТИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ Възобновяеми енергийни източници 2015-бак.
   Газопреносни мрежи и разпределителни станции 2015-бак.
   Газоснабдителни системи 2015-маг.
   Геотермални и хидрокинетични съоръжения и инсталации за производство на енергия от биомаса 2015-бак.
   Горивна техника и технологии 2016-бак.
   Енергиен мениджмънт 2015-маг.
   Източници и технологии на биогаз 2016-бак.
   Климатизация на въздуха - проект 2015-бак.
   Климатизация на въздуха 2011-бак.
   Компютърни системи за инженерно проектиране 2016-бак.
   Мониторинг и оценка на енергийния ресурс на възобновяеми енергийни източници 2015-бак.
   Мултифизични анализи на производствени технически системи 2015-бак.
   Промишлена вентилация и обезпрашаване 2014-бак.
   Системи за автоматизирано проектиране 2015-маг.
   Соларни топлинни инсталации 2013-бак.
   Съвременни методи и средства за презентиране 2015-бак.
   Термодинамика - 1част 2011-бак.
   Термодинамика 2011-бак.
   Термодинамика и топлопренасяне 2016-бак.
   Техническа термодинамика 2011-бак.
   Технологии в енергомашиностроенето 2015-бак.
   Технологии за използване на геотермална енергия 2016-бак.
   Технологии за преобразуване на слънчевата енергия в топлина и електричество 2016-бак.
   Топлообменни апарати 2016-бак.
   Топлоснабдяване и газоснабдяване 2016-бак.
   Топлотехника 2016-бак.
   Топлотехника и топлоенергетика 2015-бак.
   Топлотехнически измервания 2016-бак.
   Топлотехнически измервания и уреди 2016-бак.
   Хидравлична и пнематична техника 2015-бак.
   Хидравлични машини и пневматика 2015-бак.
   Числени методи и измервания в топлотехниката 2015-бак.
6.гл. ас. д-р НАДЕЖДА ОГНЯНОВА ДОСЕВА Архитектурно-строителни и топлотехнически характеристики на сгради 2015-бак.
   Въведение в специалността 2016-бак.
   Геотермални и хидрокинетични съоръжения и инсталации за производство на енергия от биомаса 2015-бак.
   Енергийна ефективност - проект 2016-бак.
   Климатизация на въздуха - проект 2016-бак.
   Климатизация на въздуха 2016-бак.
   Отоплителна техника - проект 2016-бак.
   Отоплителна техника 2014-маг.
   Отоплителна техника 2016-бак.
   Промишлена вентилация и обезпрашаване-проект 2016-бак.
   Промишлена вентилация и обезпрашаване 2016-бак.
   Строителна топлофизика 2016-бак.
   Термодинамика - 1част 2015-бак.
   Термодинамика - 2част 2015-бак.
   Термодинамика 2015-бак.
   Термодинамика и топлопренасяне 2016-бак.
   Техническа термодинамика 2016-бак.
   Техническа термодинамика и топлопренасяне 2016-бак.
   Топло- и масопренасяне 2015-бак.
   Топлообменни апарати 2014-бак.
   Топлопренасяне 2013-бак.
   Топлотехника 2015-бак.
   Топлотехника и топлоенергетика 2015-бак.
7.ас. ДАМЯНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА Геотермални и хидрокинетични съоръжения и инсталации за производство на енергия от биомаса 2014-бак.
   Механизация на земеделието (енергетични машини) 2015-бак.
   Механика на флуидите 2016-бак.
   Помпи, компресори и вентилатори 2013-бак.
   Учебна практика - механизация на земеделието 2015-бак.
   Хидравлика и пневматика 2016-бак.
   Хидравлична и пнематична техника 2015-бак.
   Хидравлични енергийни съоръжения 2016-бак.
   Хидравлични и пневматични машини 2016-бак.
   Хидравлични машини и пневматика 2015-бак.
   Хидрокинетични и когенерационни системи 2016-бак.
8.ас. Денка Иванова Кънчева Възобновяеми енергийни източници 2011-бак.
   Климатизация на въздуха - проект 2012-бак.
   Климатизация на въздуха - проект 2015-маг.
   Климатизация на въздуха 2012-бак.
   Климатизация на въздуха 2014-маг.
   Механика на флуидите 2015-бак.
   Промишлена вентилация и обезпрашаване 2013-бак.
   Промишлена вентилация и обезпрашаване 2014-маг.
   Промишлени топло- и масообменни системи 2016-бак.
   Системи за поддържане на микроклимат в сгради 2015-маг.
   Сушилна техника 2016-бак.
   Термодинамика - 2част 2014-бак.
   Термодинамика и топлопренасяне 2016-бак.
   Топло- и масопренасяне 2014-бак.
   Топлообменни апарати 2013-бак.
   Топлопренасяне 2014-бак.
   Топлотехника 2014-бак.
   Топлотехника и топлоенергетика 2014-бак.
   Хладилна техника 2014-бак.
   Хладилници и хладилни инсталации 2013-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.Архитектурно-строителни и топлотехнически характеристики на сградидоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
2.Въведение в специалносттадоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
3.Възобновяеми енергийни източницидоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
4.Възобновяеми енергийни източницидоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
5.Газопреносни мрежи и разпределителни станциидоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
6.Газоснабдителни системидоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАмаг.
7.Геотермални и хидрокинетични съоръжения и инсталации за производство на енергия от биомасадоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
8.Горивна техника и технологиидоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
9.Електронни системи за управление на топлотехнически параметридоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВмаг.
10.Енергиен мениджмънтдоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАмаг.
11.Източници и технологии на биогаздоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
12.Климатизация на въздухагл. ас. д-р НАДЕЖДА ОГНЯНОВА ДОСЕВАбак.
13.Корабни палубни машинидоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВбак.
14.Корабни палубни машини и общокорабни системидоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВбак.
15.Корабни хидравлични машинидоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВбак.
16.Механика на флуидитедоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВбак.
17.Мониторинг и оценка на енергийния ресурс на възобновяеми енергийни източницидоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
18.Мултифизични анализи на производствени технически системидоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
19.Отоплителна техникадоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
20.Помпи, компресори и вентилаторидоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВбак.
21.Промишлени системи за преобразуване на топлинна енергиядоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВмаг.
22.Промишлени топлинни уредбидоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
23.Промишлени топло- и масообменни системидоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
24.Промишлени топло- и масообменни системидоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАмаг.
25.Соларни топлинни инсталациидоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
26.Строителна топлофизикадоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
27.Сушилна техникадоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
28.Съвременни методи и средства за презентиранедоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
29.Термична част на термични електрически централидоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
30.Термодинамика - 1частдоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
31.Термодинамика - 2частдоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
32.Термодинамикадоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
33.Термодинамикадоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
34.Термодинамика и топлопренасянедоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
35.Термодинамика и топлопренасянедоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
36.Термодинамика и топлопренасянедоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
37.Термодинамични анализидоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАмаг.
38.Техническа термодинамикадоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
39.Техническа термодинамика и топлопренасянедоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
40.Технологии за използване на геотермална енергиядоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
41.Технологии за използване на геотермална енергиядоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
42.Технологии за преобразуване на слънчевата енергия в топлина и електричестводоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
43.Топлинно стопанстводоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
44.Топло- и масопренасянедоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
45.Топлообменни апаратигл. ас. д-р КРЪСТИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВбак.
46.Топлопренасянедоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
47.Топлоснабдяване и газоснабдяванедоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
48.Топлотехникадоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАбак.
49.Топлотехникадоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
50.Топлотехника и топлоенергетикадоц. д-р ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВАбак.
51.Топлотехнически и метеорологични измерваниядоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВмаг.
52.Топлотехнически измерваниядоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
53.Топлотехнически измерваниягл. ас. д-р КРЪСТИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВбак.
54.Топлотехнически измервания и уредидоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
55.Флуиден анализ на турбомашини и хидросистемидоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВмаг.
56.Хидравлика и пневматикадоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВбак.
57.Хидравлична и пнематична техникадоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВбак.
58.Хидравлични и пневматични машинидоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВбак.
59.Хидравлични машини и пневматикадоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВбак.
60.Хидрокинетични и когенерационни системидоц. д-р АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВбак.
61.Числени методи и измервания в топлотехникатадоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВбак.
62.Числени методи и софтуер в топлотехникатадоц. д-р ИЛИЯ ИВАНОВ ХАДЖИДИМОВмаг.
63.Числено моделиране на термоеластичността и компютърна симулация на процеситедоц. д-р ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЧАКЪРОВАмаг.

 Учебни планове
No Специалност ОК Степен Прием
1.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИБакалавър-ред.2016

No Специалност ОК Степен Прием
1.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИБакалавър -зад.2016

No Специалност ОК Степен Прием
1.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИМагистър-ред.2019
2.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИМагистър-ред.2018
3.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИМагистър-ред.2017
4.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИМагистър-ред.2016

No Специалност ОК Степен Прием
1.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - 6Магистър-ред.2018
2.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - 6Магистър-ред.2017
3.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - 6Магистър-ред.2016

No Специалност ОК Степен Прием
1.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИМагистър -зад.2018
2.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИМагистър -зад.2016

No Специалност ОК Степен Прием
1.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - 6Магистър -зад.2019
2.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - 6Магистър -зад.2018
3.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - 6Магистър -зад.2017
4.ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - 6Магистър -зад.2016


Печат>>