КАТЕДРА
"ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА"
(Факултет: "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

Ръководител катедра
ЮЛИАН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВ

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани
No Преподавател Звание
1.СТОЯН АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВдоц.д-р

 Докторанти на катедрата

 Преподаватели - работили в катедрата
Организатор учебна работа
Янита Николова Колева - ОУР катедра ЕЕ
ee.secretary@tu-varna.bg

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р ЙОНЧО ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВ Електрически мрежи и системи 2016-бак.
   Изграждане на електроенергийни обекти 2016-бак.
   Компютърни изследвания в електроенергийните системи 2016-бак.
   Механична част на електрически мрежи 2016-бак.
   Моделиране в електроенергийните системи 2016-бак.
   Проектиране на електроенергийни обекти 2015-маг.
   Строителство на електрически мрежи 2015-бак.
2.доц. д-р НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВ Електрическа част на електрически централи 2016-бак.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции 2016-бак.
   Изпитвания на електрически съоръжения 2015-бак.
   Техника на високите напрежения 2016-бак.
   Техническа експлоатация на електрически централи и мрежи 2012-бак.
   Технология на електропроизводството 2016-бак.
   Устойчивост на електроенергийните системи 2016-бак.
3.доц. д-р ЮЛИАН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВ Дистанционно управление в електроенергийните системи 2016-бак.
   Електрически мрежи и системи 2016-бак.
   Електрически мрежи на населени места 2016-бак.
   Къси съединения в електроенергийните системи 2016-бак.
   Основи на програмирането 2016-бак.
   Програмиране и използване на компютри в електроенергетиката 2016-бак.
4.гл. ас. д-р МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА Безопасност на труда 2016-бак.
   Електробезопасност на кораба 2013-бак.
   Електротехнически материали 2016-бак.
   Координация и диагностика на електроизолационни системи 2016-бак.
   Техника на безопасност 2015-бак.
   Техническа безопасност 2016-бак.
5.гл. ас. д-р РОСИЦА ФИЛЧЕВА ДИМИТРОВА Заземителни и мълниезащитни инсталации 2016-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р ЙОНЧО ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВ Компютърни изследвания в електроенергийните системи 2014-бак.
   Механична част на електрически мрежи - проект 2016-бак.
   Механична част на електрически мрежи 2016-бак.
   Проектиране на електроенергийни обекти 2014-маг.
   Строителство на електрически мрежи 2012-бак.
2.доц. д-р НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВ Автоматизация на електроенергийните системи 2013-бак.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции - проект 2014-бак.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции 2014-бак.
   Електроенергетика 2013-бак.
   Къси съединения в електроенергийните системи 2015-бак.
   Организация на експлоатацията на електроенергийни обекти 2014-маг.
   Програмиране и използване на компютри в електроенергетиката 2016-бак.
   Системи за защита и управление в електроснабдителните системи 2013-бак.
   Техническа експлоатация на електрически централи и мрежи 2012-бак.
   Технология на електропроизводството 2016-бак.
   Устойчивост на електроенергийните системи 2016-бак.
   Учебна практика - 2част 2013-бак.
   Учебна практика - 4част 2016-бак.
3.доц. д-р ЮЛИАН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВ Дистанционно управление в електроенергийните системи - проект 2016-бак.
   Дистанционно управление в електроенергийните системи 2016-бак.
   Електрически мрежи и системи - проект 2011-бак.
   Електрически мрежи и системи 2013-бак.
   Електрически мрежи на населени места 2014-бак.
   Моделиране в електроенергийните системи 2014-бак.
   Пренасяне на електрическа енергия със свръхвисоко напрежение 2014-маг.
   Програмиране и използване на компютри в електроенергетиката 2016-бак.
   Учебна практика - 1част 2012-бак.
   Учебна практика - 2част 2011-бак.
4.гл. ас. д-р МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА Електротехнически материали 2016-бак.
   Координация и диагностика на електроизолационни системи 2016-бак.
   Техника на безопасност 2013-бак.
   Техническа безопасност 2014-бак.
   Управление на трудовите условия и производствения риск 2015-бак.
5.гл. ас. д-р РОСИЦА ФИЛЧЕВА ДИМИТРОВА Електрически мрежи и системи - проект 2016-бак.
   Електрически мрежи и системи 2016-бак.
   Електротехнически материали 2016-бак.
   Заземителни и мълниезащитни инсталации 2016-бак.
   Техническа безопасност 2014-бак.
6.ас. АНТОН БОРИСОВ ФИЛИПОВ Автоматизация на електроенергийните системи 2015-бак.
   Безопасност на труда 2014-бак.
   Електроенергетика 2016-бак.
   Изграждане на електроенергийни обекти 2016-бак.
   Компютърни изследвания в електроенергийните системи 2016-бак.
   Програмиране и използване на компютри в електроенергетиката 2016-бак.
   Релейна защита 2016-бак.
   Системи за защита и управление в електроснабдителните системи 2016-бак.
   Системи за управление и защита 2014-маг.
   Специална практика 2016-бак.
   Строителство на електрически мрежи 2015-бак.
   Техника на безопасност 2015-бак.
   Техническа безопасност 2016-бак.
   Управление на трудовите условия и производствения риск 2016-бак.
   Учебна практика - 1част 2011-бак.
   Учебна практика - 3част 2016-бак.
7.ас. ПЛАМЕН АНТОНОВ СТАНЧЕВ Автоматизация на електроенергийните системи 2016-бак.
   Експлоатация на релейни защити 2015-бак.
   Електрическа част на електрически централи 2016-бак.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции 2016-бак.
   Електрически мрежи на населени места 2016-бак.
   Къси съединения в електроенергийните системи 2016-бак.
   Проектиране и експлоатация на релейни защити и автоматика - проект 2016-бак.
   Проектиране и експлоатация на релейни защити и автоматика 2016-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.Безопасност на трудагл. ас. д-р МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВАбак.
2.Дистанционно управление в електроенергийните системидоц. д-р ЮЛИАН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВбак.
3.Електрическа част на електрически централидоц. д-р НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВбак.
4.Електрическа част на електрически централи и подстанциидоц. д-р НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВбак.
5.Електрически мрежи и системидоц. д-р ЙОНЧО ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВбак.
6.Електрически мрежи и системидоц. д-р ЮЛИАН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВбак.
7.Електрически мрежи на населени местадоц. д-р ЮЛИАН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВбак.
8.Електробезопасност на корабагл. ас. д-р МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВАбак.
9.Електротехнически материалигл. ас. д-р МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВАбак.
10.Заземителни и мълниезащитни инсталациигл. ас. д-р РОСИЦА ФИЛЧЕВА ДИМИТРОВАбак.
11.Изграждане на електроенергийни обектидоц. д-р ЙОНЧО ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВбак.
12.Изпитвания на електрически съоръжениядоц. д-р НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВбак.
13.Компютърни изследвания в електроенергийните системидоц. д-р ЙОНЧО ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВбак.
14.Координация и диагностика на електроизолационни системигл. ас. д-р МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВАбак.
15.Къси съединения в електроенергийните системидоц. д-р ЮЛИАН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВбак.
16.Механична част на електрически мрежидоц. д-р ЙОНЧО ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВбак.
17.Моделиране в електроенергийните системидоц. д-р ЙОНЧО ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВбак.
18.Основи на програмиранетодоц. д-р ЮЛИАН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВбак.
19.Програмиране и използване на компютри в електроенергетикатадоц. д-р ЮЛИАН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВбак.
20.Проектиране на електроенергийни обектидоц. д-р ЙОНЧО ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВмаг.
21.Строителство на електрически мрежидоц. д-р ЙОНЧО ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВбак.
22.Техника на безопасностгл. ас. д-р МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВАбак.
23.Техника на високите напрежениядоц. д-р НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВбак.
24.Техническа безопасностгл. ас. д-р МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВАбак.
25.Техническа експлоатация на електрически централи и мрежидоц. д-р НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВбак.
26.Технология на електропроизводствотодоц. д-р НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВбак.
27.Устойчивост на електроенергийните системидоц. д-р НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВбак.

 Учебни планове
No Специалност ОК Степен Прием
1.ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТМагистър-ред.2019


Печат>>