КАТЕДРА
"ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"
(Факултет: "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

Ръководител катедра
БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯН

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани
No Преподавател Звание
1.АТАНАС КОЛЕВ ИВАНОВдоц.д-р
2.ГОЧО ДОЙЧЕВ КАРАГЬОЗОВдоц.д-р

 Докторанти на катедрата

 Преподаватели - работили в катедрата
Организатор учебна работа
ОУР катедра ЕТЕТ

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯН Ветрова енергетика 2015-маг.
   Ветрова енергетика 2011-бак.
   Ветрови съоръжения и системи 2016-бак.
   Възобновяеми енергийни източници 2014-бак.
   Електрически микромашини 2015-бак.
   Електромеханични системи 2015-бак.
   Електромеханични системи и устройства 2016-бак.
   Електромеханични устройства 2016-бак.
   Електромеханични устройства в автоматиката 2011-бак.
   Електромеханични устройства и системи 2011-бак.
   Електромеханични устройства и системи във възобновяеми енергийни източници 2015-маг.
   Електротехнически материали 2015-бак.
   Електротехнологии 2016-бак.
   Производствени технологии - 2част 2015-бак.
   Системи за управление и защита на възобновяеми енергийни източници 2014-маг.
   Системи за управление и контрол на възобновяеми енергийни източници 2015-бак.
   Фотоволтаични системи и соларни електроцентрали 2015-бак.
2.доц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУ Възобновяеми енергийни източници 2016-бак.
   Възобновяеми енергийни източници основен курс 2015-бак.
   Електрически машини - 1част 2016-бак.
   Електрически машини - 2част 2016-бак.
   Електрически машини и апарати - 1част 2016-бак.
   Електрически машини и апарати - 2част 2016-бак.
   Електромеханични устройства 2014-бак.
   Електромеханични устройства в автоматиката 2011-бак.
   Проектиране на електромеханични устройства 2013-бак.
   Слънчева енергетика 2015-маг.
   Топлинни процеси в електротехниката 2014-бак.
   Фотоволтаични системи и соларни електроцентрали 2012-бак.
3.доц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА Битови електрически уреди 2016-бак.
   Електрически апарати - 1част 2016-бак.
   Електрически апарати - 2част 2016-бак.
   Електрически апарати 2015-маг.
   Изпитвания и надеждност в електротехниката 2014-бак.
   Компютърно моделиране 2015-бак.
   Компютърно моделиране на електротехнически устройства 2016-бак.
   Моделиране на електротехнически устройства и технологии 2015-маг.
   Надеждност на системи и съоръжения във възобновяеми енергийни източници 2015-бак.
   Проектиране на възобновяеми енергийни източници 2016-бак.
   Проектиране на инсталации с възобновяеми енергийни източници 2015-бак.
4.гл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ГАЙДАРДЖИЕВ Експлоатация и диагностика на електротехнически съоръжения 2014-бак.
   Експлоатация, диагностика и ремонт на системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници 2015-бак.
   Електрически системи за управление 2014-бак.
   Електронни апарати за управление и защита 2015-бак.
   Електротермия 2016-бак.
   Електротехнологични устройства за екологични цели 2014-бак.
   Топлинни процеси в електротехниката 2016-бак.
5.гл. ас. д-р ТАТЯНА МАРИНОВА ДИМОВА Безконтактни апарати и преобразуватели 2016-бак.
   Електрически апарати - 3част 2015-бак.
   Електрически апарати 2015-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯН Възобновяеми енергийни източници 2014-бак.
   Електромеханични устройства 2012-бак.
   Електромеханични устройства и системи 2011-бак.
   Комплексен проект 2015-маг.
   Проектиране на инсталации с възобновяеми енергийни източници - проект 2014-бак.
   Производствени технологии - 2част 2015-бак.
2.доц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУ Ветрова енергетика 2014-маг.
   Ветрови съоръжения и системи 2015-бак.
   Възобновяеми енергийни източници - проект 2015-бак.
   Възобновяеми енергийни източници 2016-бак.
   Електрически машини - 1част 2012-бак.
   Електромеханични устройства 2012-бак.
   Електромеханични устройства в автоматиката 2011-бак.
   Електромеханични устройства и системи 2011-бак.
   Топлинни процеси в електротехниката 2011-бак.
   Учебна практика - 3част 2011-бак.
   Фотоволтаични системи и соларни електроцентрали 2015-бак.
3.гл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ГАЙДАРДЖИЕВ Експлоатация и диагностика на електротехнически съоръжения 2014-бак.
   Експлоатация, диагностика и ремонт на системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници 2015-бак.
   Електрически системи за управление 2014-бак.
   Електронни апарати за управление и защита 2015-бак.
   Електротермия 2012-бак.
   Електротехнологии 2016-бак.
   Електротехнологични устройства за екологични цели 2014-бак.
   Комутационни съоръжения във възобновяеми енергийни източници 2014-бак.
   Производствени технологии - 2част 2015-бак.
   Учебна практика - 1част 2016-бак.
4.гл. ас. д-р ТАТЯНА МАРИНОВА ДИМОВА Безконтактни апарати и преобразуватели 2016-бак.
   Експлоатация и диагностика на електротехнически съоръжения 2013-бак.
   Електрически апарати - 1част 2016-бак.
   Електрически апарати - 2част 2016-бак.
   Електрически апарати - 3част 2015-бак.
   Електрически апарати 2013-бак.
   Електрически машини и апарати - 1част 2016-бак.
   Електромеханични устройства 2014-бак.
   Електронни апарати за управление и защита 2014-бак.
   Електротехнически материали 2012-бак.
   Електротехнологии 2016-бак.
   Компютърно моделиране 2012-бак.
   Компютърно моделиране на електротехнически устройства - проект 2015-бак.
   Компютърно моделиране на електротехнически устройства 2012-бак.
   Комутационни съоръжения във възобновяеми енергийни източници - проект 2014-бак.
   Комутационни съоръжения във възобновяеми енергийни източници 2014-бак.
   Системи за управление и контрол на възобновяеми енергийни източници 2015-бак.
   Топлинни процеси в електротехниката 2014-бак.
   Учебна практика - 1част 2012-бак.
5.ас. Надежда Димитрова Цветкова Ветрови съоръжения и системи 2015-бак.
   Електрически апарати - 2част 2016-бак.
   Електрически апарати 2015-бак.
   Електрически машини и апарати - 1част 2016-бак.
   Електротермия 2016-бак.
   Компютърно моделиране 2015-бак.
   Компютърно моделиране на електротехнически устройства 2016-бак.
   Проектиране на инсталации с възобновяеми енергийни източници - проект 2015-бак.
   Производствени технологии - 2част 2014-бак.
   Топлинни процеси в електротехниката 2016-бак.
   Фотоволтаични системи и соларни електроцентрали 2015-бак.
6.ас. ЯНИТА СТОЯНОВА СЛАВОВА Битови електрически уреди 2016-бак.
   Електрически машини - 1част 2016-бак.
   Електрически машини - 2част 2016-бак.
   Електрически машини и апарати - 1част 2016-бак.
   Електрически машини и апарати - 2част 2016-бак.
   Електрически микромашини 2015-бак.
   Електромеханични системи и устройства 2016-бак.
   Електромеханични устройства 2016-бак.
   Изпитвания и надеждност в електротехниката 2014-бак.
   Моделиране на електротехнически устройства и технологии 2014-маг.
   Надеждност на системи и съоръжения във възобновяеми енергийни източници 2014-бак.
   Проектиране на електромеханични устройства - проект 2014-бак.
   Учебна практика - 1част 2015-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.Безконтактни апарати и преобразувателигл. ас. д-р ТАТЯНА МАРИНОВА ДИМОВАбак.
2.Битови електрически уредидоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВАбак.
3.Ветрова енергетикадоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
4.Ветрова енергетикадоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНмаг.
5.Ветрови съоръжения и системидоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
6.Възобновяеми енергийни източницидоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
7.Възобновяеми енергийни източницидоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУбак.
8.Възобновяеми енергийни източници основен курсдоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУбак.
9.Експлоатация и диагностика на електротехнически съоръжениягл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ГАЙДАРДЖИЕВбак.
10.Експлоатация, диагностика и ремонт на системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източницигл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ГАЙДАРДЖИЕВбак.
11.Електрически апарати - 1частдоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВАбак.
12.Електрически апарати - 2частдоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВАбак.
13.Електрически апарати - 3частгл. ас. д-р ТАТЯНА МАРИНОВА ДИМОВАбак.
14.Електрически апаратидоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВАмаг.
15.Електрически апаратигл. ас. д-р ТАТЯНА МАРИНОВА ДИМОВАбак.
16.Електрически машини - 1частдоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУбак.
17.Електрически машини - 2частдоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУбак.
18.Електрически машини и апарати - 1частдоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУбак.
19.Електрически машини и апарати - 2частдоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУбак.
20.Електрически микромашинидоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
21.Електрически системи за управлениегл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ГАЙДАРДЖИЕВбак.
22.Електромеханични системидоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
23.Електромеханични системи и устройствадоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
24.Електромеханични устройствадоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
25.Електромеханични устройствадоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУбак.
26.Електромеханични устройства в автоматикатадоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
27.Електромеханични устройства в автоматикатадоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУбак.
28.Електромеханични устройства и системидоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
29.Електромеханични устройства и системи във възобновяеми енергийни източницидоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНмаг.
30.Електронни апарати за управление и защитагл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ГАЙДАРДЖИЕВбак.
31.Електротермиягл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ГАЙДАРДЖИЕВбак.
32.Електротехнически материалидоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
33.Електротехнологиидоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
34.Електротехнологични устройства за екологични целигл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ГАЙДАРДЖИЕВбак.
35.Изпитвания и надеждност в електротехникатадоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВАбак.
36.Компютърно моделиранедоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВАбак.
37.Компютърно моделиране на електротехнически устройствадоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВАбак.
38.Моделиране на електротехнически устройства и технологиидоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВАмаг.
39.Надеждност на системи и съоръжения във възобновяеми енергийни източницидоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВАбак.
40.Проектиране на възобновяеми енергийни източницидоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВАбак.
41.Проектиране на електромеханични устройствадоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУбак.
42.Проектиране на инсталации с възобновяеми енергийни източницидоц. д-р МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВАбак.
43.Производствени технологии - 2частдоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
44.Системи за управление и защита на възобновяеми енергийни източницидоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНмаг.
45.Системи за управление и контрол на възобновяеми енергийни източницидоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
46.Слънчева енергетикадоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУмаг.
47.Топлинни процеси в електротехникатагл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ГАЙДАРДЖИЕВбак.
48.Топлинни процеси в електротехникатадоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУбак.
49.Фотоволтаични системи и соларни електроцентралидоц. д-р БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯНбак.
50.Фотоволтаични системи и соларни електроцентралидоц. д-р МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУбак.

 Учебни планове
No Специалност ОК Степен Прием
1.ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИБакалавър-ред.2016

No Специалност ОК Степен Прием
1.ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИБакалавър -зад.2016

No Специалност ОК Степен Прием
1.ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИМагистър-ред.2016
2.ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИМагистър-ред.2015

No Специалност ОК Степен Прием
1.ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИМагистър -зад.2018
2.ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИМагистър -зад.2017

No Специалност ОК Степен Прием
1.ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - ПБМагистър -зад.2017


Печат>>