КАТЕДРА
"ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И МИКРОЕЛЕКТРОНИКА"
(Факултет: "ФАКУЛТЕТ ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

Ръководител катедра
ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВ

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани

 Докторанти на катедрата

 Преподаватели - работили в катедрата
Организатор учебна работа
ОУР катедра ЕТМЕ
ych@tu-varna.bg

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.проф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВ Анализ, моделиране и проектиране на преобразувателни устройства 2015-маг.
   Ветрова енергетика 2014-бак.
   Електронни преобразуватели за възобновяеми енергийни източници 2015-маг.
   Електронни технологични устройства 2016-бак.
   Електронни устройства във възобновяеми енергийни източници 2015-маг.
   Индустриална електроника 2015-бак.
   Компютърна електроника 2016-бак.
   Материали и компоненти в електрониката 2015-бак.
   Преобразувателна техника 2013-бак.
   Силова електроника 2016-бак.
   Силови електронни устройства 2015-маг.
   Специализирани токозахранващи устройства 2016-бак.
   Съвременни системи за преобразуване на слънчева енергия 2015-бак.
   Токозахранващи устройства 2016-бак.
2.доц. гост преп. ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА Анализ и синтез на електронни схеми 2016-бак.
   Аналогова схемотехника 2016-бак.
   Измервателна електроника 2016-бак.
   Компютърно симулиране в електрониката 2015-маг.
   Микроелектроника 2016-бак.
3.доц. д-р АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВ Електроника - 2част 2015-бак.
   Интелигентни електронни системи 2016-бак.
   Информационно-измервателни системи 2015-маг.
   Компютърно проектиране в електрониката 2014-бак.
   Преобразувателна техника 2014-бак.
   Силови електронни устройства 2013-маг.
   Силови преобразуватели за възобновяеми енергийни източници и системи за когенерация 2014-бак.
   Токозахранващи устройства 2013-бак.
4.доц. д-р ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВ (v)HDL-базирано проектиране 2015-маг.
   VHDL/Verilog програмиране за хардуерно проектиране 2016-бак.
   Електроника - 2част 2016-бак.
   Импулсна и цифрова схемотехника 2015-бак.
   Компютърно проектиране в електрониката 2015-маг.
   Компютърно проектиране в електрониката 2016-бак.
   Проектиране на цифрови системи с FPGA 2015-маг.
   Специализирани компютърни системи 2012-бак.
   Цифрова схемотехника 2016-бак.
5.доц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВ Биомедицинска апаратура за образна диагностика 2015-бак.
   Биомедицинска електронна апаратура 2015-бак.
   Високи технологии 2015-бак.
   Електроника 2015-бак.
   Електронна медицинска апаратура 2015-маг.
   Измервания в биомедицината 2015-бак.
   Измервания в медицинската техника - проект 2014-бак.
   Измервания в медицинската техника 2014-бак.
   Компютърна електроника 2016-бак.
   Материали и компоненти в електрониката 2013-бак.
   Медицинска електроника 2015-бак.
   Медицинска електронна апаратура 2016-бак.
   Микропроцесорна схемотехника 2013-бак.
   Мониторинг и информационни системи за възобновяеми енергийни източници 2015-маг.
   Сензорна техника 2015-маг.
   Сензорна техника 2016-бак.
   Сертифициране на електронна апаратура и "СЕ" маркинг 2015-маг.
   Съвременни системи за преобразуване на слънчева енергия 2014-бак.
6.доц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВ Електроника - 1част 2016-бак.
   Електроника 2016-бак.
   Електронни компоненти 2016-бак.
   Конструиране и надеждност на електронна апаратура 2014-бак.
   Конструиране на електронна апаратура 2016-бак.
   Конструиране на комуникационна апаратура 2015-бак.
   Надеждност на инженерната инфраструктура при бедствия и аварии 2016-бак.
   Полупроводникови елементи 2014-бак.
   Полупроводникови елементи и аналогова схемотехника 2016-бак.
   Полупроводникови прибори и технологии 2015-бак.
   Стандарти в електрониката 2016-бак.
7.гл. ас. д-р ФИРГАН НИХАТОВ ФЕРАДОВ Получаване, обработка и анализ на биомедицински изображения 2015-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.проф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВ Анализ, моделиране и проектиране на преобразувателни устройства - проект 2015-маг.
   Анализ, моделиране и проектиране на преобразувателни устройства 2014-маг.
   Електронни преобразуватели за възобновяеми енергийни източници - проект 2015-маг.
   Индустриална електроника - проект 2014-бак.
   Компютърна електроника - проект 2016-бак.
   Медицинска електроника - проект 2011-бак.
   Преобразувателна техника - проект 2015-бак.
2.доц. гост преп. ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА Анализ и синтез на електронни схеми - проект 2016-бак.
   Анализ и синтез на електронни схеми 2016-бак.
   Измервателна електроника 2013-бак.
   Микроелектроника 2016-бак.
3.доц. д-р АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВ Електроника - 2част 2015-бак.
   Индустриална електроника 2014-бак.
   Интелигентни електронни системи 2016-бак.
   Компютърна електроника 2016-бак.
   Компютърно проектиране в електрониката 2014-бак.
   Материали и компоненти в електрониката 2013-бак.
   Полупроводникови прибори и технологии 2014-бак.
   Преобразувателна техника 2014-бак.
4.доц. д-р ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВ (v)HDL-базирано проектиране 2014-маг.
   VHDL/Verilog програмиране за хардуерно проектиране 2016-бак.
   Проектиране на цифрови системи с FPGA 2013-маг.
5.доц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВ Биомедицинска апаратура за образна диагностика 2015-бак.
   Биомедицинска електронна апаратура - проект 2015-бак.
   Биомедицинска електронна апаратура 2015-бак.
   Електронна медицинска апаратура - проект 2014-маг.
   Електронна медицинска апаратура 2014-маг.
   Измервания в биомедицината 2015-бак.
   Измервания в медицинската техника - проект 2014-бак.
   Измервания в медицинската техника 2014-бак.
   Компютърна електроника 2016-бак.
   Медицинска електроника - проект 2013-бак.
   Медицинска електроника 2015-бак.
   Медицинска електронна апаратура 2016-бак.
   Микропроцесорна схемотехника 2013-бак.
   Микропроцесорни системи - проект 2011-бак.
   Сертифициране на електронна апаратура и "СЕ" маркинг 2013-маг.
6.доц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВ Електроника - 1част 2014-бак.
   Електронни компоненти 2014-бак.
   Конструиране и надеждност на електронна апаратура - проект 2013-бак.
   Конструиране и надеждност на електронна апаратура 2015-бак.
   Конструиране на комуникационна апаратура 2016-бак.
   Конструиране, надеждност и диагностика на електронна апаратура 2014-маг.
   Надеждност на инженерната инфраструктура при бедствия и аварии 2016-бак.
   Полупроводникови елементи и аналогова схемотехника 2016-бак.
   Полупроводникови елементи и интегрални схеми 2011-бак.
   Полупроводникови прибори 2011-бак.
   Полупроводникови прибори и технологии 2012-бак.
   Учебна практика - 1част 2012-бак.
   Учебна практика - 2част 2012-бак.
7.гл. ас. д-р ФИРГАН НИХАТОВ ФЕРАДОВ Индустриална електроника 2016-бак.
   Медицинска електронна апаратура 2016-бак.
   Микропроцесорни системи - 1част 2016-бак.
   Микропроцесорни системи - 2част 2016-бак.
   Микропроцесорни системи - проект 2015-бак.
   Микропроцесорни системи 2015-бак.
   Получаване, обработка и анализ на биомедицински изображения 2015-бак.
   Получаване, обработка и анализ на биомедицински сигнали 2015-бак.
8.ас. АНТИМ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ Електроника - 2част 2016-бак.
   Електроника 2013-бак.
   Измервателна електроника 2013-бак.
   Импулсна и цифрова схемотехника 2015-бак.
   Компютърно проектиране в електрониката 2016-бак.
   Полупроводникови елементи и интегрални схеми 2011-бак.
   Полупроводникови прибори и технологии 2015-бак.
   Сензорна техника 2016-бак.
   Специализираща практика 2015-бак.
   Съвременни системи за преобразуване на слънчева енергия 2015-бак.
   Учебна практика - 1част 2016-бак.
   Учебна практика - 2част 2016-бак.
   Цифрова схемотехника 2016-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.(v)HDL-базирано проектиранедоц. д-р ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВмаг.
2.VHDL/Verilog програмиране за хардуерно проектиранедоц. д-р ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВбак.
3.Анализ и синтез на електронни схемидоц. гост преп. ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВАбак.
4.Анализ, моделиране и проектиране на преобразувателни устройствапроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВмаг.
5.Аналогова схемотехникадоц. гост преп. ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВАбак.
6.Биомедицинска апаратура за образна диагностикадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
7.Биомедицинска електронна апаратурадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
8.Ветрова енергетикапроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВбак.
9.Високи технологиидоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
10.Електроника - 1частдоц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВбак.
11.Електроника - 2частдоц. д-р АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВбак.
12.Електроника - 2частдоц. д-р ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВбак.
13.Електроникадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
14.Електроникадоц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВбак.
15.Електронна медицинска апаратурадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВмаг.
16.Електронни компонентидоц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВбак.
17.Електронни преобразуватели за възобновяеми енергийни източниципроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВмаг.
18.Електронни технологични устройствапроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВбак.
19.Електронни устройства във възобновяеми енергийни източниципроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВмаг.
20.Измервания в биомедицинатадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
21.Измервания в медицинската техника - проектдоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
22.Измервания в медицинската техникадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
23.Измервателна електроникадоц. гост преп. ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВАбак.
24.Импулсна и цифрова схемотехникадоц. д-р ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВбак.
25.Индустриална електроникапроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВбак.
26.Интелигентни електронни системидоц. д-р АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВбак.
27.Информационно-измервателни системидоц. д-р АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВмаг.
28.Компютърна електроникапроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВбак.
29.Компютърна електроникадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
30.Компютърно проектиране в електроникатадоц. д-р АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВбак.
31.Компютърно проектиране в електроникатадоц. д-р ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВбак.
32.Компютърно симулиране в електроникатадоц. гост преп. ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВАмаг.
33.Конструиране и надеждност на електронна апаратурадоц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВбак.
34.Конструиране на електронна апаратурадоц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВбак.
35.Конструиране на комуникационна апаратурадоц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВбак.
36.Материали и компоненти в електроникатапроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВбак.
37.Материали и компоненти в електроникатадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
38.Медицинска електроникадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
39.Медицинска електронна апаратурадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
40.Микроелектроникадоц. гост преп. ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВАбак.
41.Микропроцесорна схемотехникадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
42.Мониторинг и информационни системи за възобновяеми енергийни източницидоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВмаг.
43.Надеждност на инженерната инфраструктура при бедствия и авариидоц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВбак.
44.Полупроводникови елементидоц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВбак.
45.Полупроводникови елементи и аналогова схемотехникадоц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВбак.
46.Полупроводникови прибори и технологиидоц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВбак.
47.Получаване, обработка и анализ на биомедицински изображениягл. ас. д-р ФИРГАН НИХАТОВ ФЕРАДОВбак.
48.Преобразувателна техникадоц. д-р АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВбак.
49.Преобразувателна техникапроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВбак.
50.Проектиране на цифрови системи с FPGAдоц. д-р ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВмаг.
51.Сензорна техникадоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
52.Сертифициране на електронна апаратура и "СЕ" маркингдоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВмаг.
53.Силова електроникапроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВбак.
54.Силови електронни устройствадоц. д-р АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВмаг.
55.Силови електронни устройствапроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВмаг.
56.Силови преобразуватели за възобновяеми енергийни източници и системи за когенерациядоц. д-р АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВбак.
57.Специализирани компютърни системидоц. д-р ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВбак.
58.Специализирани токозахранващи устройствапроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВбак.
59.Стандарти в електроникатадоц. д-р ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВбак.
60.Съвременни системи за преобразуване на слънчева енергияпроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВбак.
61.Съвременни системи за преобразуване на слънчева енергиядоц. д-р ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВбак.
62.Токозахранващи устройствадоц. д-р АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВбак.
63.Токозахранващи устройствапроф. д-р ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВбак.
64.Цифрова схемотехникадоц. д-р ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВбак.

 Учебни планове
No Специалност ОК Степен Прием
1.ЕЛЕКТРОНИКА (ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ)Магистър-ред.2012


Печат>>