КАТЕДРА
"РАСТЕНИЕВЪДСТВО"
(Факултет: "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

Ръководител катедра
ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани

 Докторанти на катедрата

 Преподаватели - работили в катедрата
Организатор учебна работа
Руска Димитрова
r_dimitrova@tu-varna.bg

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.проф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ Екологично право 2015-маг.
   Енергийни култури 2011-бак.
   Законодателство в областта на посевния и посадъчния материал 2015-маг.
   Замърсяване на почвите и технологии за пречистване 2016-бак.
   Окачествяване и съхраняване на зърно 2015-бак.
   Почвознание 2016-бак.
   Признаване и правна защита на новите сортове растения 2015-маг.
   Растениевъдство - 1част (Зърнени култури) 2016-бак.
   Растениевъдство - 2част (Технически и етеричномаслени култури) 2016-бак.
   Растениевъдство - 3част (Фуражни култури) 2016-бак.
   Растениевъдство 2015-маг.
2.проф. д-р ИВАН ДИМИТРОВ КИРЯКОВ Добри растителнозащитни практики в земеделието 2015-маг.
   Интегрирано управление на вредителите 2014-маг.
   Растителна защита - 2част (Фитопатология) 2016-бак.
   Растителна защита - 3част (Ентомология) 2016-бак.
   Растителна защита - 4част (Интегрирано управление на вредителите) 2016-бак.
   Селекция и семепроизводство на културните растения 2013-бак.
3.доц. д-р МИГЛЕНА АТАНАСОВА ДРУМЕВА Биотехнологични методи в растениевъдството 2015-маг.
   Генетика и биотехнологии 2016-бак.
   Качество на растителните продукти 2016-бак.
   Методика на полския опит 2016-бак.
   Производство на семена от технически култури 2015-маг.
   Селекция и семепроизводство на културните растения 2015-маг.
   Селекция и семепроизводство на културните растения 2016-бак.
   Физиология и биохимия на растенията 2016-бак.
4.доц. д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ ИВАНОВ Лозарство - 1част 2016-бак.
   Лозарство - 2част 2016-бак.
   Лозарство 2015-бак.
   Овощарство - 1част 2016-бак.
   Овощарство - 2част 2016-бак.
5.доц. д-р НАДЯ ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА Фитофармация 2016-бак.
6.доц. д-р ПАВЛИНА НАСКОВА АТАНАСОВА Екология 2016-бак.
   Ландшафтознание и озеленяване 2016-бак.
   Технологии за възстановяване на увредени почви 2016-бак.
7.доц. д-р ПЕТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВ Агротехника при производство на посевен и посадъчен материал 2015-маг.
   Биологично земеделие и агроекология 2016-бак.
   Методика на полския опит 2015-бак.
   Общо земеделие 2016-бак.
   Организация и управление на механизираните агротехнически практики в растениевъдството 2015-маг.
   Разработване на агротехнологии за производство на полски култури 2016-бак.
   Растителна защита - 1част (Хербология) 2016-бак.
   Селскостопански мелиорации 2016-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.проф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ Екологично право 2015-маг.
   Енергийни култури 2011-бак.
   Законодателство в областта на посевния и посадъчния материал 2015-маг.
   Почвознание 2011-бак.
   Признаване и правна защита на новите сортове растения 2015-маг.
2.доц. д-р МИГЛЕНА АТАНАСОВА ДРУМЕВА Биотехнологични методи в растениевъдството 2014-маг.
   Генетика и биотехнологии 2015-бак.
   Производство на семена от технически култури 2014-маг.
   Селекция и семепроизводство на културните растения 2013-бак.
   Физиология и биохимия на растенията 2014-бак.
3.доц. д-р НАДЯ ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА Генетика и биотехнологии 2016-бак.
   Добри растителнозащитни практики в земеделието 2015-маг.
   Производство на семена от зърнени и фуражни култури 2015-маг.
   Растениевъдство - 1част (Зърнени култури) 2016-бак.
   Растениевъдство - 2част (Технически и етеричномаслени култури) 2016-бак.
   Растениевъдство - 3част (Фуражни култури) 2013-бак.
   Растителна защита - 1част (Хербология) 2016-бак.
   Растителна защита - 2част (Фитопатология) 2016-бак.
   Растителна защита - 3част (Ентомология) 2016-бак.
   Растителна защита - 4част (Интегрирано управление на вредителите) 2016-бак.
   Растителни генетични ресурси 2014-маг.
   Селекция и семепроизводство на културните растения 2016-бак.
   Учебна практика - растителна защита 2016-бак.
   Фитофармация 2016-бак.
4.доц. д-р ПАВЛИНА НАСКОВА АТАНАСОВА Агрохимия 2016-бак.
   Биотехнологии и биотехнологични методи за пречистване 2013-бак.
   Биотехнологични методи в растениевъдството 2015-маг.
   Ботаника - 2част 2016-бак.
   Ботаника -1част 2016-бак.
   Ботаника 2015-бак.
   Екологична безопасност на растителната продукция 2014-маг.
   Екология 2016-бак.
   Екология и опазване на околната среда 2014-бак.
   Замърсяване на почвите и технологии за пречистване 2016-бак.
   Защитени природни територии 2011-бак.
   Защитени природни територии и опазване на генетичния фонд 2012-бак.
   Ландшафтознание и озеленяване 2014-бак.
   Обща микробиология 2016-бак.
   Почвознание 2016-бак.
   Производство на семена от технически култури 2015-маг.
   Технологии за възстановяване на увредени почви 2016-бак.
   Урбоекология 2014-бак.
5.доц. д-р ПЕТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВ Агротехника при производство на посевен и посадъчен материал 2015-маг.
   Методика на полския опит 2013-бак.
   Общо земеделие 2014-бак.
   Организация и управление на механизираните агротехнически практики в растениевъдството 2015-маг.
6.гл. ас. д-р ПЛАМЕНА ЯНКОВА ПАНАЙОТОВА Агрохимия 2016-бак.
   Биологично земеделие и агроекология 2011-бак.
   Биотехнологични методи в растениевъдството 2014-маг.
   Зеленчукопроизводство - 1част 2016-бак.
   Зеленчукопроизводство - 2част 2016-бак.
   Зеленчукопроизводство 2015-бак.
   Лозарство - 1част 2016-бак.
   Лозарство - 2част 2016-бак.
   Лозарство 2015-бак.
   Общо земеделие 2014-бак.
   Овощарство - 1част 2016-бак.
   Овощарство - 2част 2016-бак.
   Окачествяване и съхраняване на зърно 2014-бак.
   Производство на посадъчен материал от лози 2015-маг.
   Производство на посадъчен материал от овощни видове 2015-маг.
   Производство на семена и посадъчен материал от зеленчукови култури 2015-маг.
   Производство на семена от технически култури 2014-маг.
   Селекция и семепроизводство на културните растения 2013-бак.
   Учебна практика - зеленчукопроизводство 2016-бак.
   Учебна практика - овощарство и лозарство 2016-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.Агротехника при производство на посевен и посадъчен материалдоц. д-р ПЕТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВмаг.
2.Биологично земеделие и агроекологиядоц. д-р ПЕТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВбак.
3.Биотехнологични методи в растениевъдствотодоц. д-р МИГЛЕНА АТАНАСОВА ДРУМЕВАмаг.
4.Генетика и биотехнологиидоц. д-р МИГЛЕНА АТАНАСОВА ДРУМЕВАбак.
5.Добри растителнозащитни практики в земеделиетопроф. д-р ИВАН ДИМИТРОВ КИРЯКОВмаг.
6.Екологично правопроф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВмаг.
7.Екологиядоц. д-р ПАВЛИНА НАСКОВА АТАНАСОВАбак.
8.Енергийни културипроф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВбак.
9.Законодателство в областта на посевния и посадъчния материалпроф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВмаг.
10.Замърсяване на почвите и технологии за пречистванепроф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВбак.
11.Интегрирано управление на вредителитепроф. д-р ИВАН ДИМИТРОВ КИРЯКОВмаг.
12.Качество на растителните продуктидоц. д-р МИГЛЕНА АТАНАСОВА ДРУМЕВАбак.
13.Ландшафтознание и озеленяванедоц. д-р ПАВЛИНА НАСКОВА АТАНАСОВАбак.
14.Лозарство - 1частдоц. д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ ИВАНОВбак.
15.Лозарство - 2частдоц. д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ ИВАНОВбак.
16.Лозарстводоц. д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ ИВАНОВбак.
17.Методика на полския опитдоц. д-р МИГЛЕНА АТАНАСОВА ДРУМЕВАбак.
18.Методика на полския опитдоц. д-р ПЕТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВбак.
19.Общо земеделиедоц. д-р ПЕТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВбак.
20.Овощарство - 1частдоц. д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ ИВАНОВбак.
21.Овощарство - 2частдоц. д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ ИВАНОВбак.
22.Окачествяване и съхраняване на зърнопроф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВбак.
23.Организация и управление на механизираните агротехнически практики в растениевъдствотодоц. д-р ПЕТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВмаг.
24.Почвознаниепроф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВбак.
25.Признаване и правна защита на новите сортове растенияпроф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВмаг.
26.Производство на семена от технически културидоц. д-р МИГЛЕНА АТАНАСОВА ДРУМЕВАмаг.
27.Разработване на агротехнологии за производство на полски културидоц. д-р ПЕТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВбак.
28.Растениевъдство - 1част (Зърнени култури)проф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВбак.
29.Растениевъдство - 2част (Технически и етеричномаслени култури)проф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВбак.
30.Растениевъдство - 3част (Фуражни култури)проф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВбак.
31.Растениевъдствопроф. д-р ДРАГОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВмаг.
32.Растителна защита - 1част (Хербология)доц. д-р ПЕТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВбак.
33.Растителна защита - 2част (Фитопатология)проф. д-р ИВАН ДИМИТРОВ КИРЯКОВбак.
34.Растителна защита - 3част (Ентомология)проф. д-р ИВАН ДИМИТРОВ КИРЯКОВбак.
35.Растителна защита - 4част (Интегрирано управление на вредителите)проф. д-р ИВАН ДИМИТРОВ КИРЯКОВбак.
36.Селекция и семепроизводство на културните растенияпроф. д-р ИВАН ДИМИТРОВ КИРЯКОВбак.
37.Селекция и семепроизводство на културните растениядоц. д-р МИГЛЕНА АТАНАСОВА ДРУМЕВАбак.
38.Селскостопански мелиорациидоц. д-р ПЕТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВбак.
39.Технологии за възстановяване на увредени почвидоц. д-р ПАВЛИНА НАСКОВА АТАНАСОВАбак.
40.Физиология и биохимия на растениятадоц. д-р МИГЛЕНА АТАНАСОВА ДРУМЕВАбак.
41.Фитофармациядоц. д-р НАДЯ ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВАбак.

 Учебни планове
No Специалност ОК Степен Прием
1.СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАМагистър-ред.2019
2.СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАМагистър-ред.2018
3.СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАМагистър-ред.2017

No Специалност ОК Степен Прием
1.СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАМагистър -зад.2018
2.СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАМагистър -зад.2016

No Специалност ОК Степен Прием
1.СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - 4Магистър -зад.2019
2.СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - 4Магистър -зад.2018
3.СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - 4Магистър -зад.2016


Печат>>