КАТЕДРИ
Автоматизация на производството
Дтк
Екология и опазване на околната среда
Електроенергетика
Електронна техника и микроелектроника
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Електротехника и електротехнологии
Индустриален дизайн
Индустриален мениджмънт
Компютърни науки и технологии
Комуникационна техника и технологии
Корабни машини и механизми
Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища
Корабостроене
Корабостроене, корабни машини и механизми
Кту
Математика и физика
Материалознание и технология на материалите
Механика и машинни елементи
Общоуниверситетска работилница
Растениевъдство
Секция "езиково обучение"
Секция "математика"
Секция "физика"
Секция "физическо възпитание и спорт"
Софтуерни и интернет технологии
Социални и правни науки
Теоретична и измервателна електротехника
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Топлотехника
Транспортна техника и технологии